Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

News

2023-05-26

 

POWIĘKSZ

 

 

ZOOM

2023-05-02

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

AZJA/PACYFIK/50 LAT

POLSKIE BADANIA NAD KOLEKCJAMI POZAEUROPEJSKIMI

Konferencja organizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

16-17 czerwca 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z okazji jubileuszu jego 50-lecia. Tematyka konferencji skupia się na przedstawieniu najnowszych polskich badań dotyczących kolekcji sztuki pozaeuropejskiej i muzeów prezentujących tego typu zbiory.

Konferencja jest przeznaczona dla badaczy pracujących w instytucjach zajmujących się sztuką i kulturą pozaeuropejską, którzy mierzą się z nowymi, specyficznymi problemami, odrębnymi od tych dotyczących sztuki europejskiej i polskiej. Są to głównie zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem dekolonizacji. Chociaż Polska nie była bezpośrednio zaangażowana w globalny proces kolonialny, to jednak zmiany w współczesnym muzealnictwie dotyczą także polskich muzeów i wymagają od polskich badaczy krytycznych postaw i metodologii.

Konferencja ma na celu rozważenie w gronie specjalistów najważniejszych zagadnień z tym związanych. Zasięg ogólnopolski konferencji pozwoli przyjrzeć się specyfice polskich instytucji gromadzących zbiory pozaeuropejskie i wyodrębnić ich najważniejsze problemy. Rezultatem będzie umiejscowienie polskiej tożsamości kulturowej i tradycji kolekcjonerskiej w powiązaniu z kolekcjami na świecie, wyróżnienie specyfiki typowej dla muzeów polskich, wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Konferencja stworzy warunki do dyskusji szczególnie w zakresie:

- etyki pracy muzealników (m.in. pozyskiwania zbiorów, badania proweniencji),

- metodologii badań sztuki i innych obiektów dziedzictwa pozaeuropejskiego,

- doboru metod konserwatorskich,

- nowoczesnej edukacji międzykulturowej i roli muzeów w tym zakresie

 

 Rada Programowa/Komitet naukowy

 dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku

prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

dr Piotr Rypson, przewodniczący ICOM Polska / Chair, ICOM Poland

prof. ASP dr. hab. Weronika Liszewska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna Nowak, dyrektorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska, Kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

 

Partnerzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Patronat: Narodowy Komitet ICOM Polska

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Sekretarz konferencji: Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku

Zgłoszenia w formie abstraktów (700-1000 znaków) prosimy nadsyłać do 15 maja 2023 roku, na adres: konferencja50@muzeumazji.pl

Opłata konferencyjna: 100 zł

Wstęp dla słuchaczy: bezpłatny

 

IX Konferencja Sztuki Nowoczesnej 

Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie

relacje artystyczne

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają do wzięcia udziału w IX Konferencji Sztuki Nowoczesnej Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne, która odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w dniach 10 - 12 października  2023 roku. 

Celem konferencji jest przedstawienie polskich badań nad sztuką amerykańską od Amory Show 1913 roku do współczesności, a także nad związkami sztuki polskiej i amerykańskiej. Jej zakres obejmie malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, architekturę, fotografię, performance i happening oraz sztukę nowych mediów.

Do szczególnie istotnych dla polskich badaczy i artystów zagadnień sztuki USA należą: recepcja awangardy europejskiej od Amory Show; nowojorski dadaizm i surrealizm; amerykańscy artyści w środowiskach europejskiej awangardy (Paryż); emigracja europejskich artystów do USA po 1933 roku; środowiska artystyczne Nowego Jorku, Chicago, San Francisco (i in.); ekspresjonizm abstrakcyjny; modernizm i postmodernizm; pop-art.; konceptualizm; film jako medium; neoekspresjonizm lat 70. i 80.; postkonceptualizm i postmodernizm przełomu XX i XXI w.: nowe media w sztuce amerykańskiej.

Przedmiotem wystąpień będzie także twórczość polskich artystów i działalność polskich instytucji w USA, wymiana wystaw oraz relacje pomiędzy sztuką polską i amerykańską.

Istotnym obszarem tematycznym konferencji staną się zagadnienia teorii sztuki i krytyki artystycznej, szkolnictwa i życia artystycznego, muzeów, instytucji sztuki oraz prasy artystycznej.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji historyków i krytyków sztuki, amerykanistów, antropologów kultury, kuratorów wystaw, muzealników i artystów.

Językami konferencji są polski i angielski.

Prosimy o przesłanie tytułów i abstraktów (około połowy strony) do dnia 31 maja 2023.  Decyzja o akceptacji propozycji nastąpi do dnia 15 czerwca.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.

Rezultatem konferencji będzie wydanie recenzowanej monografii naukowej w języku angielskim w serii „Studia o sztuce nowoczesnej / Studies on modern art.”, zawierającej artykuły, przesłane przez uczestników w wyznaczonym terminie i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny.

Komitet Organizacyjny: dr Katarzyna Cytlak, dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski i dr Filip Pręgowski.

biuro@world-art.pl

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

X Spotkania o Sztuce Orientu

SZTUKA BUDDYJSKA

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Pracownia Studiów nad Buddyzmem Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie organizują w ramach cyklu „Spotkania o Sztuce Orientu” jubileuszowe X Spotkanie „Sztuka buddyjska”.

        Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 października 2023 roku   w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Skierowana jest do historyków sztuki i orientalistów, muzealników i konserwatorów dzieł sztuki, kulturoznawców i etnologów.

Celem organizowanego X Spotkania o Sztuce Orientu jest ukazanie różnorodności form artystycznych sztuki buddyjskiej i ich ochrony. Dzięki konferencji uczestnicy będą mogli pogłębić znajomość historii sztuki buddyjskiej i poznać kolekcje muzealne w kraju.

Językiem konferencji będzie język polski.

Nie przewiduje się pobierania wpisowego od uczestników konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2023 roku na adres mailowy warsaw@world.art.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, afiliację, tytuł oraz krótkie streszczenie wystąpienia (do 600 znaków ze spacjami).

Przewidywany czas wystąpienia prelegenta: do 20 min.

Przygotowane referaty złożą się na publikację pokonferencyjną.

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prof. dr hab. Marek   Mejor, dr hab. Katarzyna Marciniak, Maurycy Gawarski (sekretarz).

Budda (Buddha, sanskr. dosł. „Przebudzony”), założyciel najstarszej z trzech wielkich religii świata, był postacią historyczną. Żył i działał w Indiach Północnych ok. V wieku p.n.e. Buddyzm w historii religii i cywilizacji ma szczególne znaczenie ze względu na długość trwania, różnorodność postaci, rozległość wpływów, wreszcie liczbę wyznawców. Buddyzm to nie tylko religia i filozofia, lecz także kultura, której wpływ zaznaczył się głęboko w życiu społecznym i politycznym, w historii i kulturze, myśli i sztuce ludów Azji – od Indii przez Chiny, Koreę do Japonii, od Buriacji po Kambodżę, Laos, Wietnam i wyspy Indonezji. W pierwszym tysiącleciu naszej ery powstała wielka wspólnota duchowa i kulturowa, którą można nazwać „buddyjską oikoumene”.

Buddyzm w ciągu 2500 lat swego istnienia wykształcił niezwykle zróżnicowane i wyrafinowane formy wyrazu artystycznego, inspirowane wierzeniami religijnymi, legendą o życiu i czynach Buddy. W tej różnorodności przejawiają się jednak wspólne cechy charakterystyczne, które określamy mianem „sztuki buddyjskiej”.

„Spotkania o Sztuce Orientu”, po raz pierwszy zorganizowane w 2002 roku w Toruniu, gromadzą historyków sztuki, orientalistów, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, archeologów i kulturoznawców, związanych zazwyczaj z muzeami i wyższymi uczelniami. Istotną cechą Spotkań jest ich ogólnopolski charakter, pozwalający na prezentację i badania zbiorów krajowych muzeów i bibliotek. Jest to jedyne stałe miejsce kontaktów i wymiany doświadczeń między instytucjami i przedstawicielami różnych środowisk zawodowych i regionalnych. Ważne są także informacje o wystawach, publikacjach, konferencjach i dydaktyce. Dzięki Spotkaniom historycy sztuki czy orientaliści poznają np. techniki artystyczne czy technologie konserwatorskie, przekazując z kolei np. wiadomości o stylach i ikonografii czy wydarzeniach historycznych i językach. Prowadzenie Spotkań w języku polskim służy tworzeniu nowej polskiej terminologii naukowej.

Jubileuszowe X Spotkanie o Sztuce Orientu kontynuuje tradycje Ogólnopolskich Spotkań o Sztuce Orientu, które organizowane były od 2002 roku przez prof. Jerzego Malinowskiego i konserwatorkę papieru Mirosławę Wojtczak (1954–2015) – założycieli Pracowni Sztuki Orientu (pełna nazwa – Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu, 2002–2020) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od V Spotkania w 2008 roku współorganizatorem zostało Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, przekształcone w 2011 roku na Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, który w 2017 roku uzyskał status jednostki badawczej. Przedstawione na spotkaniach referaty były publikowane w „Toruńskich Studiach o Sztuce Orientu” (6 tomów), „Art of the Orient”, „(The) Artistic Traditions of Non-European Cultures” i „World Art Studies” oraz seriach wydawniczych.

https://world-art.pl

Współorganizatorem X Spotkań jest Pracownia Studiów nad Buddyzmem, jednostka naukowo-badawcza o interdyscyplinarnym charakterze, założona w 2008 r. przez prof. Marka Mejora w ramach nowej struktury Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia Studiów nad Buddyzmem nawiązuje do tradycji i osiągnięć „warszawskiej szkoły buddologii”, stworzonej przez prof. Stanisława Schayera (1899-1941), założyciela Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1932). W ramach działalności Pracowni Studiów nad Buddyzmem podejmowane są badania nad problematyką buddyzmu wchodzące w zakres wielu specjalności reprezentowanych na Wydziale Orientalistycznym, takich jak: indologia, sinologia, japonistyka, koreanistyka, tybetologia, mongolistyka i innych. Wykładowcy Pracowni prowadzą regularne zajęcia dla studentów orientalistyki i innych kierunków studiów.

http://buddologia.orient.uw.edu.pl

Last publications

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 4
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.