Polska wersja English version

Publikacje

Wstęp / Introduction

Publikacje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu,
Pracowni Sztuki Orientu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
i Katedry Sztuki Bizantyjskiej i Postbizantyjskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Publications of the Polish Society of Oriental Art,
Section of Oriental Art
of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
and Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art
of the Cardinal Stefan Wyszyński’s University in Warsaw

Książki oraz Czasopisma / Books and Journals
2002-2009

        
Informacje / Information

NATASZA STYRNA, Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 - Jewish Artists in Krakow 1873–1939, katalog wystawy / exhibition catalogue 
Kraków 2008; ISBN 978-83-89599-74-2; (248 s.)
– tekst równoległy w języku polskim i angielskim / paralel text in Polish and English 

AGNIESZKA STASZCZYK, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej / Creation and Consecration of Divine Images in Hindu Art 
Warszawa 2007; ISBN 978-83-7543-001-1 (90 s., 32 il.)
 – tekst w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim / text in Polish with abstract in English 

DOROTA KAMIŃSKA, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku  [Image of Woman in the Miniature Painting of India 16th–19th Century]
Warszawa 2007; ISBN 83-7181-448-8 (214 s.) 
 – tekst w języku polskim bez streszczenia w języka angielskim / text in Polish, with no abstract in English 


Skróty / Abbreviations
red. = ed.    T. = Vol.    s. = p. or pp.        zawiera m.in. = contain among others
Spis treści = Contents        ks. = Rev.    nr = no.    il. = ills.    i = and

Opracowanie  /  Prepared by       Jerzy Malinowski
Weryfikacja   /  Revised by        Grażyna Waluga  

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / Torun Studies on Oriental Art(publikowane przez Pracownię Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / published by the Section of Oriental Art, Nicolaus Copernicus University)

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / Torun Studies on Oriental Art(publikowane przez Pracownię Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / published by the Section of Oriental Art, Nicolaus Copernicus University)

T. I, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, O potrzebie poznania sztuki Azji / On the need to study the art of Asia; JOANNA WASILEWSKA-DOBKOWSKA, Wyobrażenia Dalekiego Wschodu w środowisku polskich jezuitów / Conceptions on the Far East in the community of Polish Jesuits; KATARZYNA PACZUSKA,Porcelana typu imari z kolekcji króla Augusta II w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu / The Imari type porcelan from the collection of King August II in the District Museum in Torun; KATARZYNA MALESZKO, Kolekcja japońskiego drzeworytu ukiyo-e w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / The collection of Japanese ukiyo-e woodcuts in National Museum in Warsaw; BEATA ROMANOWICZ,Obraz – pismo – znak. O odczytywaniu japońskiego drzeworytu / Image – writing – sign. On reading Japanese woodcuts; ANNA HANCZEWSKA, Jak ratowano „Doroczne obrzędy” / How the Yearly Customs were being saved; WERONIKA MARIA LISZEWSKA, Badania możliwości zastosowania tradycyjnej japońskiej konstrukcji karibari do sezonowania tkanin jedwabnych po zabiegu dublowania z użyciem kleju skrobiowego / Investigation into the possibility of applying traditional Japanese karibari construction for seasoning silk textiles after re-lining treatment with use of starch-glue; LUDOMIR FRANCZAK, Konserwacja japońskiego gaku z przedstawieniem lisa wśród traw, połączona z wykonaniem karibaru z materiałów dostępnych w Polsce / Conservation of Japanese gaku with the representation of fox in the grass, combined with making a karibari of materials available in Poland; AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Nam-Seok Cho: Hanji. Tradycyjne metody produkcji papieru w Korei i jego zastosowanie w dziełach sztuki / Hanji. Traditional methods of producing paper in Korea and its application in works of art; BOGNA ŁAKOMSKA, Święto Smoczych Łodzi – chiński listek albumowy z Muzeum Narodowego w Warszawie / The Feast of Dragon-boats – Chinese album leaf from the National Museum in Warsaw; ANNA HANCZEWSKA, Ptaki – konserwacja zwoju chińskiego. Spotkanie wschodniej i zachodniej tradycji konserwacji / The Birds – Conservation of a Chinese scroll. Meeting of an Oriental and Western conservation traditions; KATARZYNA GARCZEWSKA, Technika wykonywania tanek – religijnych obrazów buddyjskich / Technique of making thangkas – Buddist’s religious paintings; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Złoty wiek rzeźby mongolskiej – życie i twórczość Zanabazara / The Golden Age of Mongolian sculpture – life and work of Zanabazar; DOROTA KAMIŃSKA, Portrety artystów w indyjskim malarstwie miniaturowym / Artists’ portraits in Indian miniature painting; ANNA HAŁUCHA-LIM, Kambodżański rękopis na liściach palmowych z przełomu XIX/XX wieku ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – propozycja konserwacji zachowawczej / A Cambodian manuscript on palm leaves of the turn of the 19th century from Warsaw Museum of Asia and Pacific collection; MAGDALENA GINTER, Miniatury z Diwanu Hafiza przypisywane Sultanowi Mohammedowi z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/ Miniatures from the Divan by Hafiz, attributed to Sultan Mohammad from the Main Library of the Nicolaus Copernicus University in Torun; IWONA KAMILA BRZEWSKA, Starożytne pierwowzory parochetu – zasłony na aron ha-kodesz w źródłach pisanych i ikonograficznych / Ancient archetypes of parochet – the veil for aron ha-kodesh in written and iconographic sources; TAMARA SZTYMA, Obraz Żydów i tradycji żydowskiej w ikonografii bizantyjskiej / The image of Jews and Jewish tradition in Byzantine iconography; ALICJA STRZELCZYK, HALINA ROSA, MIROSŁAWA WOJTCZAK, Działalność naukowa, dydaktyczna i konserwatorska Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Research, didactic and restoration activities of the Department of Paper and Leather Restoration of Nicolaus Copernicus University; MIROSŁAWA WOJTCZAK, Badania i konserwacja dzieł sztuki Orientu w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Research and restoration of objects of Oriental art in the the Department of Paper and Leather Restoration of Nicolaus Copernicus University; [Materiały II Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki, Toruń 20–21.06.2002 / Papers presented at the Second Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Torun 20–21.06.2002]
Toruń 2004; ISBN 83-231-1716-0 (249 s.)

T. II, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

T. II, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; ZDZISŁAW ŻYGULSKI JUN., Tureckie rarytasy kostiumologiczne. Kodeks wiedeński nr 8626 w Austriackiej Bibliotece Narodowej / Turkish Costume Curiosa from the Codex Vindobonensis no. 8626 in the Austrian National Library; MARIUSZ KOPKA,Namiot jako forma architektury / Tents as forms of architecture; ROBERT ROGAL, MACIEJ FILIP, Transfer i konserwacja malowideł ściennych z domu Sitt Wasili w Kairze / Transfer and restoration of mural paintings from the Sitt Wasilli House in Cairo; JACEK TOMASZEWSKI, Wpływ bliskowschodniej (tureckiej i perskiej) techniki barwienia papieru na rozwój europejskiej metody marmurkowania w świetle źródeł technologicznych XVII i XVIII wieku / Influence of Middle Eastern (Turkish and Persian) paper coloring methods on the development of European paper marbling technique in the 17th- and 18th-centuries source materials; IWONA KAMILA BRZEWSKA, Sefardyjskie tkaniny kultowe w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego / Sephardic ritual fabrics from the collection of the Jewish Historical Institute in Warsaw; DANIEL PRÓCHNIAK, Techniki budowlane w architekturze Armenii w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza / Building techniques of Armenian architecture in the late antiquity and Early Middle Ages; BARBARA CZAJA-SZEWCZAK, Ubiór w okresie fatymidzkim i ajubidzkim w Egipcie na podstawie badań cmentarzyska w Naqlun w Oazie Fajum / Dress in Fatimid and Ayyubid Egypt based on the investigations of the cemetery site at Naqlun in Fayyum Oasis; ANETA PAWŁOWSKA, Wpływ chrześcijaństwa na tradycyjną kulturę i sztukę Czarnej Afryki / The influence of Christianity on traditional culture and art of Black Africa; ANNA WIŚNIEWSKA, Ikonografia rzeźby w Tanzanii / The iconography of sculpture in Tanzania; MAGDALENA GINTER,Motywy literackie w miniaturach perskich ze zbiorów polskich / Literary motifs in Persian miniatures from Polish collections; DOROTA KAMIŃSKA,Przedstawienia humorystyczne w indyjskim malarstwie miniaturowym / Indian comical miniatures; HALINA ROJKOWSKA-TASAK, „Ramakerti” – chwała Ramy. Polichromia ścienna przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh / Ramakerti – the Glory of Rama. Wall polychromy at the Silver Pagoda in Phnom Penh; PRZEMYSŁAW ŻYWICZYŃSKI, Tradycja debaty w buddyzmie tybetańskim – jej geneza i rola / Tradition of debate in Tibetan Buddhism – its origin and role; AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Tybetańskie „złote manuskrypty” w zbiorach polskich jako szczególna forma rękopisu / Tibetan “Gold Manuscripts” in Polish collections as a special form of craftmanship; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Kobieta w sztuce buddyzmu tantrycznego / Woman in Tantric Buddhism; MARTA WOJTCZAK, Oprawa thanki mongolskiej – zagadnienia konserwatorskie / Setting of Mongolian Thangka – study and renovation. [Materiały III Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 17–18.06.2004; część I / Papers presented at the Third Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Toruń 17–18.06.2004; part 1]
Toruń 2005; ISBN 83-231-1977-5 (218 s.)

T. III, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

T. III, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; BOGNA ŁAKOMSKA, Chińskie inspiracje z Zachodu w dekoracji wnętrz / Chinese inspiration from the West in interior design; MAŁGORZATA MARTINI, Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / The art of Far East in the collection of the National Museum in Cracow; MONIKA JAGLARZ, Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej / The collection of oriental manuscripts and prints from the former Prussian State Library in Berlin, presently preserved at the Jagiellonian Library; MARIA RUDY, PIOTR NIEMCEWICZ, Konserwacja ceramiki Dalekiego Wschodu w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Uniwersytetu M. Kopernika / Restoration of Far Eastern Art Objects at the Department of Restoration of Architectonic Details, N. Copernicus University; MIROSŁAWA WOJTCZAK, Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym” tsu-so. Technika wykonania i konserwacja / Chinese paintings on tsu-so    paper. Making technique and restoration; JOANNA [poprawnie/correct: IZABELA] ZAJĄC,Wachlarz chiński z XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie – kilka uwag / Some remarks on the 19th-century fans from collection of Warsaw National Museum; AGNIESZKA MAŁOWSKA-GERMASIŃSKA, Chiński wachlarz płaski – budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie / Chinese flat fan. Construction, deterioration and restoration of two fans from the turn of the 19th century in the National Museum in Krakow; TOMASZ WAŻNY,Won-Kyu Park, Jin-Ho Lee, Yo-Jung Kim: Dendrochronologia w badaniach zabytków architektury drewnianej na przykładzie Sinmu-Mun – północnej bramy królewskiego pałacu Kyongbok w Seulu / Dendrochronology in the investigation of wooden architecture in Korea Sinmu-mun – the Northern Gate of Kyongbok Royal Palace in Seoul; BEATA ROMANOWICZ, Bodhisattwa Maitreja z kolekcji Calouste’a Gulbenkiana w Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbonie / The meditating Bodhisattva Maitreya in the Calouste Gulbekians collection of the Museu Nacional de Arte Antiga in Lisbon; PIOTR KŁODA,„Pawilon Obrazu” świątyni Sanzo-in w zespole Yakushi-ji w Narze – tradycyjne konstrukcje drewniane świątyń japońskich / The Picture Pavilion at Sanzo-in Temple, Yakushi-ji complex in Nara. Traditional wooden construction of Japanese temples; DOROTA RÓŻ-MIELECKA, Szkatułka na przybory do kaligrafii suzuribako autorstwa Igarashi Doho I – japoński skarb w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu / The Suzuribako Writing-box from the collection of the National Museum in Wrocław; LUCYNA KNAPCZYK: „Rakan ze smokiem” – technika wykonania i problemy konserwatorskie japońskiej makaty / Rakan with a dragon – technique and restoration problems of Japanese tapestry; KATARZYNA ZAPOLSKA, „Żurawie na tle pejzażu” – zagadnienia technologii i techniki wykonania makaty japońskiej z końca XIX wieku / Cranes in a Landscape – technology and technique issues of the Japanese tapestry from the end of the 19th century; KATARZYNA PACZUSKA, Stemple cenzorskie na japońskich drzeworytach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / Censors’ stamps on Japanese woodcuts from the collection of District Museum in Torun; URSZULA WIĘCH, Metody konserwacji a technika wykonania drzeworytów ukiyo-e. O konserwacji grafik Utagawy Kunisady i Utagawy Kuniyoshiego / The restoration method of the ukiyo-e woodcuts and their making techniques. On the conservation of Utagawa Kunisada and Utagawa Kuniyoshi graphics; KATARZYNA MALESZKO, Dwa cykle drzeworytnicze Ogura i Tokaido. Dar rodziny Dembińskich dla Muzeum Narodowego w Warszawie / Two series of woodcuts: Ogura and Tokaido. The gift of Dembiński family for the National Museum [Materiały III Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 17–18.06.2004; część II / Papers presented at the Third Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Torun 17–18.06.2004; part 2]
Toruń 2008; ISBN 978-83-231-2209-8 (176 s.)

T. IV: Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń / Cultures of Africa. In the world of traditions, changes and meanings, red. ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA:

T. IV: Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń / Cultures of Africa. In the world of traditions, changes and meanings, red. ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA:

Spis treści: ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA, Od redakcji. Kultury Afryki płaszczyzną porozumienia / Editorial. Cultures of Africa as common ground of communication; JAROSŁAW RÓŻAŃSKI, Czarownica i jej syn. Kilka uwag o czarownictwie i wróżbiarstwie na kanwie bajki Tupuri (północny Kamerun) / The Witch and her son. Few remarks on witchcraft and fortune-telling based on the Tupuri Fairy Tale (North Cameroon); GRZEGORZ WITA, Opowieści o pająku Anansim (anansesem) jako uwiarygodnienie fundamentalnych wartości ludu Aszanti z Ghany / Folk Tales about Spider Anansi (Anansesem) as the authentication of fundamental values of the Ashanti People from Ghana; MAŁGORZATA SZUPEJKO, Współczesna anglojęzyczna poezja afrykańska – problemy egzystencji i tożsamości / Contemporary African poetry in English – Problems of existence and identity; RYSZARD VORBRICH, Targi i jarmarki afrykańskie w kontekście afrykańskiej historii i kultury / African markets and fairs in the context of African history and culture; LUCJAN BUCHALIK,Kurumbowie – rolnicy z Burkina Faso / The Kurumba – farmers of Burkina Faso; EWA PRĄDZYŃSKA, Lalki Bambara – rytuał i rozrywka / The Bambara Puppets – ritual and entertainment; HENRYK ZIMOŃ, Symbolika rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba z północnej Ghany / Symbolic dimension of funeral rituals among the Konkomba people of North Ghana; JOLANTA KOZIOROWSKA, Miłosne listy Zulusów jako przykład systemu komunikacji kulturowej / Zulu love letters as an example of cultural communication system; HANNA RUBINKOWSKA, Symbole władzy na fotografii etiopskiej z przełomu XIX i XX wieku / Symbols of power in Ethiopian photography (1880–1930); KRZYSZTOF TKACZYK, „Negerplastik” Carla Einsteina – nowe spojrzenie na sztukę Afryki / Carl Einstein’s Negerplastik – new approach to the art of Africa; KATARZYNA PODYMA, Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość? / African art. Phenomenon or reality?; JACEK ŁAPOTT, Sztuka Afryki u progu XXI wieku – refleksje etnologa / The art of Africa on the verge of the 21st century – reflections of an ethnologist; DONATA PAWŁOWSKA,Sztuka naskalna ludów San w kontekście badań etnograficznych /San rock art from ethnographic perspective; JACEK JAN PAWLIK, Ikonograficzne wyobrażenia Mami Wata jako przykład spotkania kultur / Iconography of Mami Wata as an example of encounter of cultures; MAŁGORZATA BAKA-THEIS,Rzeźby bliźniąt Ibedżi. Forma i styl wybranych regionów Królestwa Joruba (Nigeria) / The Ibeji Twin Sculptures – form and style of the selected regions of Yorubaland; DARIUSZ SKONIECZKO, Frank McEwen – ojciec nowoczesnej rzeźby kamiennej w Zimbabwe / Frank McEwen – father of the contemporary stone sculpture in Zimbabwe; ANETA PAWŁOWSKA, „Biała sztuka” w „Czarnej” Afryce / The „White Art” in „Black” Africa; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Africa dreams...Współczesna sztuka afrykańska na 52 Biennale Sztuki w Wenecji i Documenta XII w Kassel / Africa Dreams… Contemporary African art at the 52th Biennale of Art in Venice and at the Documenta XII in Kassel [Materiały konferencji „Kultury Afryki”, Toruń 4–6.10.2007 / Papers presented at the conference „Cultures of Africa”, Torun 4–6.10.2007]
Toruń 2009; ISBN 978-83-231-2357-6 (184 s.)

PUBLIKACJE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI ORIENTU / PUBLICATIONS OF THE POLISH SOCIETY OF ORIENTAL ART

Series Byzantina, red. WALDEMAR DELUGA, ks. MICHAŁ JANOCHA:

[T. I–IV publikowany przez Zakład Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wydawnictwie „Neriton”. Od t. V – publikacja własna PSSO i ZSBiPb UKSW / Vol. I–IV published for the Department of Byzantine and Post-Byzantine Art, The Cardinal Stefan Wyszynski University by the “Neriton” Publishing House. From Vol. V on: publication of the Polish Society of Oriental Art and the Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art, The Cardinal Stefan Wyszynski’s University] 

T. I, 2003

T. I, 2003

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, MIROSŁAW P. KRUK, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art in Central and Eastern Europe; SERGEJ  KLIMOVSKI, Two new stone icons from Kiev; LARISA ČLENOVA, A Byzantine relief St. George with the scenes of his life; PIOTR GROTOWSKI, The legend of St. George Saving a Youth from Captivity and its depiction in art; ALEKSANDRA SULIKOWSKA, “New Constantinople.” Byzantine tradition in Muscovite Rus’ in the 16th century; MARIA HELYTOVYČ, Icons of the 1560s associated with “Dmytrij”; CONSTANTA COSTEA, Une nouvelle réplique slavonne du Paris gr. 74 – seven decades after; MIROSLAW P. KRUK, The Lvov Oktoich of 1630 in the collection of the Jagiellonian Library in Cracow; OKSANA YURCHYSHYN-SMYTH, The printing house of the Monastery of Trei Ierarhi in Iasi and its staff; AGNIESZKA GRONEK, On the dependence of Ruthenian Passion presentations on Western graphics in the 16th to 18th centuries
Wyd. Neriton, Warszawa 2003; ISBN 83-88973-65-7 (178 s.)

T. II, 2004

T. II, 2004

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Wstęp [Introduction]; BARBARA DĄB-KALINOWSKA, Warsztat historyka sztuki i źródła[Art historian’s apparatus and sources]; KS. MICHAŁ JANOCHA,Słowa a obraz: źródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej  [Words and image: literary sources for the history of Byzantine aesthetics and arts];  JÓZEF NAUMOWICZ, Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich [The Statue of Christ from Paneas in patristic and Byzantine sources]; PIOTR ŁUKASZ GROTOWSKI,Konstantynopol w oczach Haruna ibn Yahja i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa[Constantinople in the eyes of Harun ibn Yahja and Dobrynia Jędrzejkowicz: some remarks on the value of travel relations by visitors to the capital of the Empire]; TAMARA SZTYMA, Wpływy tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej [The influence of Jewish tradition on the early Christian and Byzantine art]; SŁAWOMIR SKRZYNIARZ,Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina [The alleged painting handbook by Ulpius (Elpios) the Roman]; BOŻENA MIERZEJEWSKA,Parresia i moc wstawiennictwa świętych. Przedstawienia wiernych ze świętymi patronami w malarstwie nubijskim  [Parrhesia and the intercession of the saints: representations of the faithful and their patron saints in Nubian painting]; ROMUALD BISKUPSKI: Ikona Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce [The icon with the Virgin Mary Falling Asleep from the end of the 15th century in the Orthodox Church at Andrzejówka]; MIROSŁAW P. KRUK, Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich [Stephen the Hymnograph or Theophan the Hymnograph: The problem of songwriter identification in Western Ruthenian Irons]; ANNA SIENKIEWICZ-BARTOSZCZUK, Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich[Reprezentations of St Onouphry in the territory of Poland]; ALEKSANDRA SULIKOWSKA-GĄSKA, Objawienie Świętej Trójcy jako temat żywotów i ikon św. Aleksandra Swirskiego. Na marginesie „polityki” religijnej metropolity Makarego XVI wieku [The Revelation of the Holy Trinity as a theme of Alexander Swirsky’s lives and icons: reflections on Metropolite Macary’s religious policy in the 16th century]; GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA, Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych  [Historiographic sources for studying Russian Marian Icons]; KRYSTYNA MART, Phoenix Jakuba Suszy do badań ikonografii Matki Boskiej Chełmskiej [From Jakub Susza’s Phoenix to studies in iconography of Virgin Mary from Chełm]; ANDRZEJ GIL, Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej [Sources of the Cult of Virgin Mary’s icon from Chełm: on the history of religiousness in the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth]; ZOJA JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW,Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI–XVIII wieku w oficynach Wielkiego księstwa Litewskiego [The decorative art of primers in Cyrillic alphabet from the printing presses of the Great Duchy of Lithuania in the 16th–18th centurie]; AGNIESZKA ZAGRAJEK, Rękopiśmienny, greckokatolicki Irmołogion z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Analiza ikonograficzna [Greek Catholic Irmologion from the end of the 17th c. as an example of the culture of borderland between Christian West and East: Iconographic analysis]; AGNIESZKA GRONEK,Recepcja legendy o świętej Weronice w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym [Reception of St Veronica’s legend in the 17th century Ukrainian icon painting]; ROMAN ZILINKO, Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku  [A contribution to the iconography of Pentecost Sunday Cycles in Ukrainian iconostases in the second part of the 17th c. and first part of the 18th century]; 
Wyd. Neriton, Warszawa 2004; ISBN 83-88973-97-5 (268 s.)

T. III, 2005

T. III, 2005

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MAT IMMERZEEL, Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of a Pilgrimage to the Holy Land; MAT IMMERZEEL with the co-operation of WALDEMAR DELUGA and MAGDALENA ŁAPTAŚ, Proskynetaria – Inventory; OTTO F. M. MEINARDUS, 17th-century Armenian proskynetaria of Jerusalem; WALDEMAR DELUGA, Les Proskynetarion gravées du XVIIIe et XIXe siècles; MIROSŁAW PIOTR KRUK, Motifs of the rotunda in scenes of the deposition of saints into the tomb in Ruthenian icons; MAGDALENA TARNOWSKA, Pilgrimage souvenirs in the collection of the Commissariat of the Holy Land of the Franciscan Order in Cracow.
[Materiały konferencji “Proskynetaria z Jerozolimy. Pamiątki z pielgrzymek do Ziemi Świętej|, Warszawa 09-10.10.2003 / Papers presented at the conference: „Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of Pilgrimage to the Holy Land”, Warsaw 09–10.10.2003] 
Wyd. Neriton, Warszawa 2005; ISBN 83-89729-34-2 (96 s.)

T. IV, 2006

T. IV, 2006

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MARIUSZ BURDAJEWICZ, JOLANTA MŁYNARCZYK, Elements of the liturgical furniture in an 8th-century church (NWC) in Hippos (Sussita), Israel; MARTA NAGY, Demeter Hadzsi’s Proskynetarion in Jászberény; BRANCA IVANIĆ, Pilgrimage in Medieval Serbia and proskynetaria – pilgrims’ icons from Jerusalem; LILYA BEREZHNAYA, “His foundation in the Holy Mountains.” Some remarks on the New Jerusalem symbolism in the age of Mazepa; Bibliography of Polish Byzantine and Post-Byzantine studies (compiled by ANETA BOJANOWSKA, ANNA BORKOWSKA, ANNA CZERWIŃSKA, IZABELA IWANICKA, MAGDALENA KŁOS, MAGDALENA LACHOWSKA, MAGDALENA ŁUKASIEWICZ, REV. NORBERT MOJŻYN, MAGDALENA STASIAK, REV. MAREK WOJNAROWSKI); texts in English
Wyd. Neriton, Warszawa 2006; ISBN 83-88973-97-5 (156 s.)

T. V, 2007

T. V, 2007

Spis treści: MICHAŁ JANOCHA, WALDEMAR DELUGA, Wstęp[Introduction];  JANUSZ CZERSKI, Liturgia bizantyńska ikoną historii zbawienia [Byzantine liturgy as the history of Salvation icon]; DANIEL PRÓCHNIAK, Kilka uwag o układzie przestrzennym, wyposażeniu i dekoracji kościołów armeńskich[Some remarks on the spatial arrangement, furnishing, and decoration of Armenian churches];  STANISŁAW KOBIELUS,Matka Boża z chusteczką – encheirionem [Virgin Mary with an ornamental handkerchief – encheirion]; PIOTR GROTOWSKI, Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) [Two Byzantine ivory plaques in the collection of Princes Czartoryski’s Museum: The issue of authenticity in the light of conservatorial studies and style analysis];  MICHAŁ JANOCHA, Miniatura Podwyższenia Krzyża Świętego w Menologionie Bazylego II [The Elevation of the Holy Cross miniature in the Menologion of Basil II]; GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA, Portret księcia Jarosława Mądrego z rodziną w Sofii kijowskiej. Próba odczytania pierwotnego układu kompozycji [The portrait of Prince Jaroslav the Wise and his family in Kiev Sophia: An attempt to read the original composition]; AGNIESZKA BARANOWSKA, Haftowany epitrachelion z drugiej połowy XVI wieku w katedrze włocławskiej [The embroidered epitrachelion from the second part of the 16th century in Włocławek Cathedral]; ANNA WARZECHA, Haftowana zasłona na ikonę z końca XVI wieku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie [The embroidered icon curtain of the end of the 16th century from the collection of Princes Czartoryski’s Museum in Krakow];  MAREK WOJNAROWSKI, Sąd Ostateczny – ikonografia a liturgia [The Last Judgment: iconography and liturgy]; WALDEMAR FRANCISZEK WILCZEWSKI: Rzeczy „ruskie – moskiewskie” w kościołach rzymskokatolickich diecezji wileńskiej w świetle akt wizytacyjnych i inwentarzy z XVII wieku [“Russian–Muscovite” objects in the churches of the Vilna Roman Catholic diocese in the light of visitation records and inventories from the 17th century]; ZBIGNIEW OLCZAK,Liturgiczny kult u staroobrzędowców bezpopowców [Liturgical cult among the Old-Rite Bespopovtsy (the Priestless)]; ALEKSANDRA SULIKOWSKA-GĄSKA,Staoobrzędowa Komunia apostołów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie [Old-Rite Communion of the Apostles from the collection of the National Museum in Warsaw]; AGNIESZKA GRONEK, Szata graficzna XVIII- i XIX-wiecznych poczajowskich Molitwosłowów jako wyraz zachodniej interpretacji Liturgii Godzin [The layout of the 17th- and 18th-century Pochayiv Molitvoslov prayer books as an expression of Western interpretation of the Liturgy of the Hours]; OLEH RUDENKO, Przemiany wnętrz świątyń ukraińskich na przełomie XIX i XX wieku [Transformations of Ukrainian church interiors at the turn of the 19th century]; MARTA WIRASZKA: Przebudowa kościoła pokarmelickiego w Kamieńcu Podolskim na prawosławny sobór Matki Boskiej kazańskiej w latach 1867–1878 – próba określenia form stylowych  [Rebuilding of the former Carmelitan Church in Kamenets Podolskiy as the Orthodox church of Holy Virgin Mary of Kazan in 1867–1878]. 
[Materiały konferencji „Oriens ex alto. Sztuka i liturgia w Kościele Wschodnim”, Warszawa 25–26.10.2005 / Papers presented at the conference “Oriens ex alto. Art and Liturgy in the Ortodox Church”, Warsaw 25–26.10.2005]
Wyd. Neriton, Warszawa 2007; ISBN 978-83-7543-008-0 (180 s.)

T. VI, 2008

T. VI, 2008

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; ANCA BRATULEANU, The First Masonry Church of the Orthodox community in Lviv; MARINA ILEANEA SABADOS, L’iconostase de Moldoviţa: un repère dans l’évolution de l’iconostase moldave; DARIUSZ MILEWSKI, Between a Magnate and a Cossack – Two Marriages of Vasile Lupu’s Daughters; ELENA ENE D-VASILESCU, Romanian Treasures in the Monastery of St Catherine, Mount Sinai; CORNEL TATAI-BALTĂ, Les sources européennes de la gravure sur bois de Blaj; CLAIRE BRISBY, The Role of Orthodox Religious Engravings in the Samokov Painters’ Archive: Visual Prototypes?; ATHINA I. TSIGKAROPOULOU, Studies of Hagiographer Guilds in the Region of Macedonia during the 18th and 19th Centuries. The Lampou Family: the Earliest Hagiographer Family from Kolakia. 
Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  2008; ISBN 978-83-928399-0-3 (s. 116)

T. VII, 2009

T. VII, 2009

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MONIKA OŻÓG: The Church and Its Influence on Representative Art between the 2nd and 4th Century A.D.; VLASTIMIL DRBAL, Socrates in Late Antique Art and Philosophy: the Mosaic from Apamea; PAWEŁ WRÓBLEWSKI, Could Worship make a Place Holy? (Landscape, Architecture and Liturgy in Holy Places in the Early Church); ADAM LEVINE, Materiality and Divinity in the Earliest Sinai Icons; DARLENE L. BROOKS HEDSTROM, Monastic Delta Designs: An Archaeological Assessment of the Late Antique Dwellings and Settlements in Coptic Egypt; GILLIAN PYKE, Decoding a Decorative Scheme: the Church in the Tomb of Panehsy at Amarna in Middle Egypt; TOMASZ SOWA, Restoration of the Empire. A Search for a New Identity. Ethiopian Architecture in the 10th–13th-Centuries and Byzantine Artistic Interrelation of the 11th–12th Centuries; ANETA PAWŁOWSKA, Selected Motifs of Ethiopian Iconography; JOANNA RYDZKOWSKA, Toros Roslin – an Artist between the West and the East; ELENA ENE D-VASILESCU, Spiritual Ascent in a Sinaite Monastery: The Icon of the Ladder; NATALIA  TRIFONOVA, Монашеские темы в стенописи полоцкой Спасской церкви [Monastic themes in the wall painting in the Polotsk Saviour’s Church]; MARIA OŁDAKOWSKA, The Encouter of East and West. Some Remarks on Marvelous Images; ADRIANA ADAMSKA, Pedagogy of the Icon in the Contemporary World; MARTA NAGY: Изображения святых в современной иконописи Венгрии с точки зрения иконографии и иконологии [Representations of saints in the contemporary icon paintings in Hungary from the point of view of iconography and iconology] 

[Materiały konferencji „Sztuka chrześcijańska pogranicza Azji, Afryki i Europy, Zakroczym, 06–08.05.2008 / Papers presented at the conference “Christian Art in the Borderlands of Asia, Africa and Europe”, Zakroczym, 06–08.05.2008) 

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  ISBN 978-83-928399-1-0 (148 s.)

T. VIII, 2010

T. VIII, 2010

Spis treści: PIOTR L. GROTOWSKI, Preface; ATHANASSIOS SEMOGLOU, L’éloquence au service d’archéologie. Les «enfants aimés» de Theodore Métochite et sa bibliothèque dans le monastère de Chora; LILIYA M. EVSEEVA, Liturgical Drama as a Source of Monreale Mosaics; ALEXEI LIDOV, Spatial Icons. A Hierotopic Approach to Byzantine Art History; ANDREAS RHOBY, On the Interaction of Word and Image in Byzantium:The Case of the Epigrams on the Florence Reliquary; TASSOS PAPACOSTAS, Byzantine Rite in a Gothic Setting: Aspects of Cultural Appropriation in Late Medieval Cyprus; PIOTR Ł. GROTOWSKI, Defi ning the Byzantine Saint- Creating a Message in Orthodox Art; ANGELIKA LYMBEROPOULOU, Fourteenth-century Regional Cretan Church Decoration:the Case of the Painter Pagomenos and his Clientele; MAJA KOMINKO, Constantine’s Eastern Looks: The Elevation of the Cross in a Medieval Syriac Lectionary; PIO PETRINEC, Metal Objects of Byzantine Origin in Medieval Graves from Croatia; KRISTINA LAVYSH, Finds of Byzantine Glass and Ceramics on the Territory of Belarus: Well-Known and New Facts; MIROSŁAW P. KRUK, On some Objects in the National Museum in Krakow and Question of their Origin: Athos or other Monasteries?; NILS STADJE, Die byzantinische und osmanische Keramik von Agios Elias und Palaiochori Zaverdas auf der Plaghia-Halbinsel in Nordwestgriechenland. Ein Vorbericht; WALDEMAR DELUGA, Die Lemberger Forschung zur Kunst der othodoxen Kirche; MICHAŁ JANOCHA; Serge Averintsev. Byzantinologie dans la perspective humaniste; ANNA MICHAŁOWSKA, MATTHEW SAVAGE, DANIEL TERKL, DiFaB- Digital Research Archive for Byzantium.

[Materiały konferencji „Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art”, Cracow, 08–10.09.2008 / Papers presented at the conference “Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art”, Cracow, 08–10.09.2008]

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego; Uniwersytet Jagielloński; Papieska Akademia Teologiczna, Kraków ISBN 978-83-928399-2-7 (301 s.)

T. IX, 2011

T. IX, 2011

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; HALINA WAŁATEK MCKENNEY, Examples of Armenian Precense and Contacts in Egypt, Nubia and Etiopia from 5th to 16th Century; AGNIESZKA KOZANIECKA-KOZAKIEWICZ, Little Armenia and the Byzantine Wold at the End of the Thirteenth Century. The Case of Maria-Rita-Xene?; BEATRICE TOLIDJIAN, The Round Church at Preslav: an Armenian Transplant?; PATRICK DONABÉDIAN, Un des premiers exemples d’hybridation : l’architecture armènienne de Crimée (Xie – Xve siècle); VIKTORIA BULGAKOVA, Ein Löwenrelief aus Sougdaia: zur Definitions problematik des Kunststils der spätmittelalterlichen Krim; MURAT HASRATIAN, Les églises d’Ispahan et affinités architecturales arméno-iraniennes aux XVIIe et XVIIIe siècle; SARAH LAPORTE-EFTEKHARIAN, Art de la diaspora armènienne. L’évolution des arts visuels au XVIIe siècle à la Nouvelle-Djoulfa ; DIKRAN KOUYMJIAN, Reflections on Objects with Armenian Inscriptions from the Pre-Twentieth Century Diaspora; SERAFIM SEPPÄLA,  Interpretation of Mountains in Armenian Miniatures; ELENA ENE D-VASILESCU, The Art of the Armenian Romania : Its Reality and Its Perception in Time ; IOAN CHINDRIS, ANCA ELISABETA TATAY,  An Armenian Man of Culture and Artist from Transylvania. Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) and His Heraldic Manuscript; GEORGE BOURNOUTIAN, The Conversion of the Armenian Community of Lvov to Catholicism: Who was Responsible?; ANGÈLE KAPOÏIAN, Siméon de Pologne : le diacre de Zamość (1584/5 – après  1639); PIOTR KONDRACIUK, Armenian Art in Zamość; AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA, New information on the life and activities of Fr Kajetan Deberdasiewicz; JOANNA RYDZKOWSKA, The Art of Armenian Miniaturists from Tokat Functioning in the Republic of Poland in 16th and 17th Century; KAROLINA WIŚNIEWSKA,  Armenian Illuminated Codices in the Collection of the National Library in Warsaw; RUBEN ATOYAN, Map of Kamenets Podilskyj from various Epochs and the Armenian Herritage; AGNIESZKA BENDER, Armenian Artisans and Traders of Decorative Arts in the First Polish Republic. Status of Research and Proposed Directions for Further Study; MARIA CYBULSKA, EWA ORLIŃSKA-MIANOWSKA, Armenian Fabric from the Collection of National Museum in Warsaw – Analysis, Reconstruction and Identification; MAGDALENA STOYANOVA, Armenian Gilt Leather and Silk in Europe 15th – 17th Centuries. Problems of Attribution and Conservation; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA, Armenian Silk Sashes; VARVARA BASMADJAN, Fascinante Constantinople. Les regard des artistes arméniens de Bolis au XIXème siècle; ALYSON WHARTON, The Balyan Family and Paris; STEFANIA KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA, Teodor Axentowicz un Arménien polonaise et européen; IRYNA HORBAN, Musée arménienen de Lviv; IRINA HAYUK, Some Features of Armenian Culture and the Diaspora (on the Basis on the Analysis of the Ukrainian Museum Collections).  Poblems of Stuidying their Development;  SAMWEL AZIZYAN, Sacred and Civil Architectural Monuments of Armenians in Ukraine. Legal Aspects; ZOFIA DUKIELSKA, Who do Polish Armenians Feel Today? Selected Aspects of the Polish-Armenian Self Identity.

[Materiały konferencji „Art of the Armenian diaspora”, Zamość, 28–30.04.2010 / Papers presented at the conference “Art of the Armenian diaspora”, Zamość, 28–30.04.2010]

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  ISNN 1733-5787 (299 s.)

WYDAWNICTWO „DIALOG” / “DIALOG” PUBLISHING HOUSE:

DOROTA KAMIŃSKA, Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

DOROTA KAMIŃSKA, Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Indian Miniature Painting. Iconography of Rajasthan Miniatures from the Collection of the National Museum in Warsaw 
Warszawa 2002; ISBN 83-88938-11-8 (164 s.)

WYDAWNICTWO „NERITON” / “NERITON” PUBLISHING HOUSE:

Seria Artystyczny Orient / Artistic Orient Series

Seria Artystyczny Orient / Artistic Orient Series

(we współpracy z Pracownią Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / in collaboration with the Section of Oriental Art, Nicolaus Copernicus University)

[T. 1] KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / The Iconography of the Painted Buddhist Scrolls in the National Museum in Warsaw
Warszawa 2003; ISBN 83-88973-62-2 (128 s., IX – il. kol. / color ills.) 

[T. 2] ANNA K. WIŚNIEWSKA, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii / Contemporary Scuplture of Makonde People. Shetani Style as the Most Outstanding Artistic Achievement of Makonde Artists

[T. 2] ANNA K. WIŚNIEWSKA, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii / Contemporary Scuplture of Makonde People. Shetani Style as the Most Outstanding Artistic Achievement of Makonde Artists

Warszawa 2003; ISBN 83-88973-63-8 (142 s., 15 il. kol. / color ills.)

[T. 3] EWA KLAJBOR, „Tingatinga”. Nowoczesna szkoła malarstwa w Tanzanii [„Tingatinga”. Modern School of Painting in Tanzania]

[T. 3] EWA KLAJBOR, „Tingatinga”. Nowoczesna szkoła malarstwa w Tanzanii [„Tingatinga”. Modern School of Painting in Tanzania]

Warszawa 2004; ISBN 83-88973-87-8 (128 s., 54 il. kol. / color ills.)  

[T. 4] KATARZYNA MALESZKO, Krajobrazy Japonii. Drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Landscape of Japan. Japanese Woodcuts Ukiyo-e and Shin Hanga from the Collection of the National Museum in Warsaw

[T. 4] KATARZYNA MALESZKO, Krajobrazy Japonii. Drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Landscape of Japan. Japanese Woodcuts Ukiyo-e and Shin Hanga from the Collection of the National Museum in Warsaw

Warszawa 2005; ISBN 83-89729-43-1 (138 s.) 

[T. 5] JOANNA WASILEWSKA-DOBKOWSKA, Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku / Feather Headdresses and Turbans. The Image of Asian Peoples in the Art of Polish Jesuits in the 17th–18th Centuries

[T. 5] JOANNA WASILEWSKA-DOBKOWSKA, Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku / Feather Headdresses and Turbans. The Image of Asian Peoples in the Art of Polish Jesuits in the 17th–18th Centuries

Warszawa 2006; ISBN 83-89729-54-7 (208 s., 32 il. kol. / color ills.)  

T. 6, AGNIESZKA STASZCZYK, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej

T. 6, AGNIESZKA STASZCZYK, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej

Creation and Consecration of Divine Images in Hindu Art 
Warszawa 2007; ISBN 978-83-7543-001-1 (90 s., 32 il.)

T. 7, BOGNA ŁAKOMSKA, Miłośnicy chińskości w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku / The Amateurs of Chinois in Old Poland. From the 17th to the Beginning of 19th century

T. 7, BOGNA ŁAKOMSKA, Miłośnicy chińskości w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku / The Amateurs of Chinois in Old Poland. From the 17th to the Beginning of 19th century

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-035-6(192 s., 79 il. kol./color ills.)

T. 8, DANUTA N. ZASŁAWSKA, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce

T. 8, DANUTA N. ZASŁAWSKA, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce

The Chinoiserie in the Wilanów Palace. A Study of the History of Early Modern [17th–19th centuries] Reception of Chinese Fashion in Poland 
Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-045-5  (396 s., 57 il. kol./color ills.)

T. 9, DOROTA KAMIŃSKA, Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI–XIX wieku

T. 9, DOROTA KAMIŃSKA, Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI–XIX wieku

Portraits of the Hindu Rulers in Norther India of 16th–19th Centuries
Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-031-8 (128 s., 57 il.) 

T. 10, KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Kobieta w buddyzmie wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych

T. 10, KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Kobieta w buddyzmie wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych

Woman in Vajrayana Buddhism. Iconography and Stylistic Evolution of the Tibetan Painted Scrolls
Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-034-9 (196 s., XXVI il. kol. / color ills.) 

T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia / The Art of Far East. Studies, red. JERZY MALINOWSKI:

T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia / The Art of Far East. Studies, red. JERZY MALINOWSKI:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; BOGNA ŁAKOMSKA, Rytualne wyroby z brązu i jadeitu w starożytnych Chinach / The ritual meaning of the jade and bronze objects from the ancient China; MARCIN JACOBY, Inskrypcja i kolofon w tradycyjnym malarstwie chińskim / Inscription and colophon in traditional Chinese painting; KATARZYNA ZAPOLSKA, Zwierzęta w haftowanych tkaninach dalekowschodnich [z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie] / Animals in the embroidered Far East textiles from the collection of the National Museum in Warsaw ; MAŁGORZATA WOŁODŹKO, Ogród suchego pejzażu w Daisen-in w Kioto / Dry landscape garden in Daisen-in (Kyoto); KATARZYNA PACZUSKA, „Wnętrze teatru Kawarazakiza” Utagawy Toyokumiego I – problem przestrzeni i perspektywy w ukiyo-e / The interior of Kawarazakiza kabuki theatre by Utagawa Toyokumi I – problems of space and perspective; BEATA ROMANOWICZ, „Bijin-ga” – portrety pięknych kobiet / Bijin-ga – potraits of beautiful women; MARI WATANABE, Rekonserwacja drzeworytu Kwitnąca wiśnia nocą nad rzeką Sumida Utagawy Hiroshige. O europejskiej konserwacji dzieł sztuki Dalekiego Wschodu na początku XX wieku / Restoration of the woodblock print Night View of Cherry Blossoms at the Sumoda River by Utagawa Hiroshige; WERONIKA LISZEWSKA, Oczyszczanie zabytkowych japońskich malowideł i drzeworytów – techniczne, estetyczne i transkulturowe aspekty zabiegu konserwatorskiego / Cleaning of Japanese paintings and prints – technological, aesthetical and transcultural aspects of the conservation treatment; ERIKA KRZYCZKOWSKA-ROMAN, „Kontemplacja” – japońskie malowidło [na jedwabiu] ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Contemplation – Japanese painting on the silk  from the National Museum in Warsaw; DOROTA RÓŻ-MIELECKA, Dalekowschodnia kolekcja Neisserów w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Far East collection of Neisser in the National Museum in Wrocław; ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA, Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi / Beauty not perfectly understood. The kimono collection housed in the Archaeological and Etnographical Museum in Łódź; MAŁGORZATA MARTINI, Chińskie przybory do palenia opium w Muzeum Narodowym w Krakowie / Chinese accesories for opium smoking in the National Museum in Cracow; KATARZYNA MALESZKO, Współczesna sztuka japońska z kolekcji Mitsugiego Mochidy w Muzeum Narodowym w Warszawie / Contemporary Japanese art from the Mitsugi Mochida’s collection in the National Museum in Warsaw; ŁUKASZ SADOWSKI, Architektura europejska w Chinach od połowy XIX wieku do 1937 roku / European architecture in China from the mid-19th century to 1937; JOANNA KUCHARZEWSKA, Architektura współczesna w Korei Południowej / Contemporary South Korean architecture; JOANNA ZAREMBA-PENK, Hayao Miyazaki – japoński Walt Disney / Haytao Miyazaki – Japanese Walt Disney; MAGDALENA FURMANIK, Miejsce Japonek wśród prekursorek sztuki wideo / The role of Japonese female artists among forerunners of video-art 
[Materiały IV Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 28–30.06.2006; część I / Papers presented at the Fourth Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art, Toruń 28–30.06.2006; part 1]
Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-042-4 (180 s., 77 il.)

T. 12, Sztuka Chin. Studia / The Art of China. Studies, red. JOANNA WASILEWSKA:

T. 12, Sztuka Chin. Studia / The Art of China. Studies, red. JOANNA WASILEWSKA:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, O badaniach sztuki chińskiej w Polsce / On the research of Chinese art in Poland; LUCIE OLIVOVÁ, Ignaz Sichelbarth, Jesuit painter at the court of Qianlong; DANUTA N. ZASŁAWSKA, Sztuka chińska w zbiorach Jana III Sobieskiego w Wilanowie / Chinese art in the collections of John III Sobieski in the Wilanów Palace; ŁUKASZ SADOWSKI, Architektura koncesji zachodnich w Szanghaju w latach 1860–1941 / Architecture of Western concessions in Shanghai 1860–1941; EDWARD KAJDAŃSKI, Wschód i Zachód w moim Harbinie / East and West in my Harbin; JOANNA WASILEWSKA, Aleksander Kobzdej w Chinach – spojrzenie polskiego artysty w latach 50. XX wieku / Aleksander Kobzdej in China. A look of Polish artist in the 1950s century; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Chińska technika flambé i jej wpływ na ceramikę europejską przełomu XIX i XX w. / Chinese flambé technology and its influence on the European and Polish ceramic arts at the turn of the 19th century; GENG YAN, Archaism emulation. A case study of Dong Qichang’s painting in the Eighth Month of 1622; MASSIMO CARRANTE, Double face of modernity. Calligraphy of Kang Youwei (1858–1927) and his political life; SU-HSING LIN, Chahua and tonghua: the illustrated books and Zeitgeist in the Republican China; ANNA PAWLAK, Od widoku do wizji: malarstwo Chen Qikuana / View and vision: An attempt at interpreting Chen Qikuan’s painting; JULIANE NOTH, Evoking the sublime: Shi Lu’s “Huashan” of 1971 and its uses of Fan Kuan styles; MONIKA SZMYT, Między współczesną sztuką w Chinach a jej recepcją w Europie / Between the contemporary art in China and its reception in Europe; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA, Artystki chińskie o sobie i swojej kulturze / Chinese female artists on themselves and their culture; ZBIGNIEW OSIŃSKI, Jerzy Grotowski w Chinach (lato 1962 r.) i znaczenie tego pobytu / Jerzy Grotowski in China (Summer 1962) and importance of this stay; LIDIA KUCHTÓWNA, Impresje Karola Frycza o sztuce i teatrze chińskim / Karol Frycz’s impressions of art and Chinese theatre; WIESNA MOND-KOZŁOWSKA, Od metafizyki do kinetyki: kung-fu jako przykład modlitwy w działaniu / From metaphysics to kinetics: an instance of movement prayer in working; STEFANIA SKOWRON-MARKOWSKA, Korzenie szamańskie wybranych rekwizytów w teatrze chińskim / The shaman’s roots of some accessories in Chinese theaters; AGNIESZKA MIKRUT-ŻACZKIEWICZ, Między piątą a szóstą generacją filmowców chińskich – ewolucja poetyki i tematyki we współczesnym kinie chińskim / Between the fifth and sixth generation of Chinese film artists. Evolution of poetics and themes in the contemporary Chinese cinema; WERONIKA LISZEWSKA, KATARZYNA GAJEWSKA-BRODOWSKA, Techniki montażu chińskich zwojów pionowych z punktu widzenia konserwatora / Technics of mounting of the Chinese hanging scrolls from the restorer perspective; BOGNA ŁAKOMSKA,Dwie rzeźby Guanyin z Muzeum Okręgowego w Toruniu / Two sculptures of Guanyin from the District Museum in Toruń; MAŁGORZATA MARTINI,Wachlarze chińskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Chinese fans in the collection of National Museum in Krakow; EWA ORLIŃSKA-MIANOWSKA, MARIA CYBULSKA, Analiza i wirtualna rekonstrukcja XII-wiecznej stuły z Kruszwicy – import chiński? / Analysis and virtual reconstruction of the 12th-century stole from Kruszwica – a Chinese import?; KATARZYNA ZAPOLSKA, Haftowana makata z przedstawieniem pagody z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered tapestry presenting pagoda from the collection of the National Museum in Warsaw; ANNA FELIKS, Taborety ceramiczne w zbiorach polskich. Zarys historii i mody mebli oranżeryjnych, ogrodowych i dekoracyjnych / Ceramic Furniture – The outline of its history; IZABELA KOPANIA, Osobliwe i wytworne. Rzeczy „chińskie” w wyposażeniu pałaców elit w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku – konteksty / Curious – Luxurious – Useful. “Chinese”. Objects in the decoration of palaces of the Polish elites in the second half of the 18th century; STANISŁAW STEFAN MIELESZKIEWICZ, ALEKSANDRA J. KASPRZAK, „Chińska robota” w inwentarzach pałacu w Białej Podlaskiej i zamku w Nieświeżu z 1764 roku / “Chinese work” in the inventories of the palace at Biała Podlaska and the castle in Nieśwież, 1764
[Materiały konferencji „Sztuka Chin, Warszawa 12–13.01.2008 / Papers presented at the conference “Art of China”, Warsaw 12–13.01.2008]
Warszawa 2009; ISBN 978-83-7543-098-1 (280 s., 50 il. kol. / color ills.)

Seria: Kultura artystyczna Żydów / The Artistic Culture of Jews

[T. 1] ELEONORA BERGMAN, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku / Moorish Trend in the Architecture of Synagogues in Central Eastern Europe in the 19th and Early 20th Centuries

[T. 1] ELEONORA BERGMAN, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku / Moorish Trend in the Architecture of Synagogues in Central Eastern Europe in the 19th and Early 20th Centuries

Warszawa 2004; ISBN 83-89729-03-2 (350 s., 233 il.)  

[T 2.] AGNIESZKA CHRZANOWSKA, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish “Repoussé” technique in Poland

[T 2.] AGNIESZKA CHRZANOWSKA, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish “Repoussé” technique in Poland

Warszawa 2005; ISBN 83-89729-22-9 (132 s., il. 38) 

T. 3, MAŁGORZATA STOLARSKA, Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta XIX – 1933 / Anteil der Breslauer Juden am kulturellen und künstlerischen Leben der Stadt der Emanzipation bis zum Jahr 1933

T. 3, MAŁGORZATA STOLARSKA, Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta XIX – 1933 / Anteil der Breslauer Juden am kulturellen und künstlerischen Leben der Stadt der Emanzipation bis zum Jahr 1933

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-041-7 (348 s., 110 + XX il.) 

T. 4, NATASZA STYRNA, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931–1939 / Union of Jewish Artists Painters and Sculptors in Cracow 1931–1939

T. 4, NATASZA STYRNA, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931–1939 / Union of Jewish Artists Painters and Sculptors in Cracow 1931–1939

Warszawa 2009

WYDAWNICTWO DiG / DiG PUBLISHING HOUSE

DOROTA KAMIŃSKA, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku / Image of Woman in the Miniature Painting of India 16th – 19th Century

DOROTA KAMIŃSKA, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku / Image of Woman in the Miniature Painting of India 16th – 19th Century

Warszawa 2007; ISBN 83-7181-448-8 (214 s.)  

Seria: Orient / The Orient

MARTA MICHALSKA, Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke

MARTA MICHALSKA, Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7181-565-2 (120 s., 43 il. kol. /colour ills.) 

ALEKSANDRA GÖRLICH, Dramat zastygły w drzeworycie. Historia o 47 roninach w serii drzeworytów Hiroshige / Drama Frozen in the Woodblock Prints: The Story of Forty Seven Loyal Retainers in a Series of Prints by Hiroshige

ALEKSANDRA GÖRLICH, Dramat zastygły w drzeworycie. Historia o 47 roninach w serii drzeworytów Hiroshige / Drama Frozen in the Woodblock Prints: The Story of Forty Seven Loyal Retainers in a Series of Prints by Hiroshige

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7181-580-5 (144., 24 il. kol./colour ills.)

NORA MIKELADZE-ANDREASEN, O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary. Krzyż z Kacchi / On Georgian Art of the Time of Queen Tamara. The Cross from Katskhi

NORA MIKELADZE-ANDREASEN, O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary. Krzyż z Kacchi / On Georgian Art of the Time of Queen Tamara. The Cross from Katskhi

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7181-611-6 (228 s.)

Seria: Konferencje Polskiego Stowarzyszenie Sztuki Orientu / Conferences of the Polish Society of Oriental Art

T. 1, Sztuka Japonii / The Art of Japan, red. AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK i JERZY MALNOWSKI:

T. 1, Sztuka Japonii / The Art of Japan, red. AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK i JERZY MALNOWSKI:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; MAŁGORZATA MARTINI, Feliks „Manggha” Jasieński – propagator sztuki japońskiej / Feliks ‘Manggha’ Jasieński as a propagator of Japanese art; MAŁGORZATA WOŁODŹKO, Ginkaku-ji - Świątynia Srebrnego Pawilonu  / Ginkaku-ji: the Temple of the Silver Pavilion; ANNA WOJCIUL, Parawany typu Kirishian i Yofuga ery Momoyama / Screens type Kirishian and Yofuga age of Momoyama; KATARZYNA MALESZKO, Konserwacja w Japonii zwoju z wizerunkiem bogini Benzaiten ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Restoration in Japan of the scroll with the image of Benzaiten Goddess from the collection of the National Museum in Warsaw ; WERONIKA LISZEWSKA, Zmiany kolorystyczne pigmentów w zabytkowych drzeworytach japońskich z Muzeum Narodowego w Warszawie / Discoloration of pigments in ancien Japanese woodcut prints from the collection of the National Museum in Warsaw; ESTERA ŻEROMSKA, Makijaż i peruka aktorów teatru kabuki / The makeup and wigs of the Kabuki actors; KATARZYNA PACZUSKA: „Uki-e” – obrazy perspektywiczne / Uki-e perspective pictures; DANUTA N. ZASŁAWSKA, Eksportowa laka japońska i jej europejskie naśladownictwa – zarys problematyki i uwagi konserwatorskie / Export of Japanese lacquer and its European imitations. An outline and remarks on conservation; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Motywy japońskie w europejskim rzemiośle artystycznym końca XIX – początku XX wieku / Japanese motifs in the European crafts of the end of the 19th century – sources, patterns, interpretations; MARIA JAŹWIŃSKA, Główne motywy ikonograficzne w japońskiej sztuce użytkowej / Japanese decorative motifs; ŁUKASZ SADOWSKI, Ogród Glovera w Nagasaki – architektura willowa z okresu Meiji / Glover Garden, residential architecture from Meiji period; IGA RUTKOWSKA,Mingei – japoński ruch sztuki ludowej / Mingei – the Japanese folk and art movement; ALEKSANDRA KRYSKA-GÖRLICH, Współczesna ceramika z Kioto w zbiorach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” / Contemporary Japanese ceramics in the collection of the Manggha Museum of Japanese Art and Technology; ANNA DZIERŻYC-HORNIAK, W poszukiwaniu duchowości – „ plastyczne haiku” w sztuce Koji Kamoji / In search of spirituality – “relief haiku” in Koji Kamoji’s art; JAKUB KARPOLUK, Od widowiska do filmu. Ewolucja środków ekspresji filmowej w pierwszym okresie rozwoju kinematografii japońskiej 1899-1928 / From performance to film. Changes in the cinematographic forms of expression during the first development period of the Japanese cinema 1899-1928; JOANNA CHOŁAŚCIŃSKA, Koji Yamamura – niezależny autor filmów animowanych / Koji Yamamura – an independent author of the animated films in Japan; MAGDALENA FURMANIK,Rola artystek w kształtowaniu się współczesnej sztuki japońskiej / A role of female artists in the development of contemporary Japanese art
[Materiały konferencji „Sztuka Japonii, Warszawa 23.06.2007 / Papers presented at the conference “Art of Japan”, Warszawa 23.06.2007]
Warszawa 2009; ISBN 978-83-7181-596-6 (162 s.)

T. II Sztuka i kultura wizualna Indii / Art and visual culture of India,  PIOTR BALCEROWICZ & JERZY MALINOWSKI (eds.)

T. II Sztuka i kultura wizualna Indii / Art and visual culture of India, PIOTR BALCEROWICZ & JERZY MALINOWSKI (eds.)

Spis treści: Piotr Balcerowicz, Jerzy Malinowski, Wstęp. O badaniach sztuki Azji Południowej w Polsce / Preface. On research of Indian art  in Poland; Anna Sieradzka, Profesor Andrzej Jakimowicz (1919-1992) – badacz sztuki i kultury Indii / Professor Andrzej Jakimowicz (1919-1992)  –  researcher of Indian art and culture;  Samir Kumar Mukherjee, Sztuka terakoty w Dolinie Gangesu w czasach dynastii Guptów / Terracotta art in the Gangetic Valley under the Guptas; M. Singh, R.S. Tramblake, D.A. Gupta, Konserwacja chemiczna obrazów hinajany z II w. p.n.e. w grocie nr 10 w Adżancie / Chemical conservation of Hinayana paintings 2nd B.C., cave no. 10 Ajanta; Dorota Kamińska, Przedstawienia portretowe władców Mandi / Royal portraits in the Mandi State; Karolina Krzywicka,  Biżuteria dworska Wielkich Mogołów /  The court jewellery of the Great Mughals; Natalia Świdzińska, O czym warto pamiętać opisując tamilskie kamienie pamięci? / What one should remember while researching on  memorial stones?; Elżbieta Walter, Ludowe malarstwo narracyjne w Bengalu Zachodnim / Narrative scroll paintings in West Bengal; Barbara Grabowska, Czyny mistrza Wiśwakarmana w poematach bengalskich / Acts of master Viśvakarman in Bengali poems; Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Religijna sztuka południa Indii / Religious art of South India; Maciej Karasiński, Tantryczna przestrzeń rytualna – architektura sakralna Kerali / Tantric ritual space – sacral architecture of Kerala; Agnieszka Staszczyk, Ikonografia i funkcja jakszów w rzeźbie indyjskiej do VI w. n.e. / The iconography and position of the Yaksas in Indian sculpture up to 6th century / Iconography and status of the Yaksas in Indian sculpture up to 6th century CE;  Anna Ślączka, Konsekracja świątyń hinduistycznych  w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Konfrontacja źródeł archeologicznych i piśmiennych / Temple consecration rituals in temples of South and Southeast Asia. A study of the textual  and archeological evidence; Magdalena Jaetke, Droga pasa kontuszowego z Indii i Persji do Polski /  The route of the Polish kontusz sash from India and Persia to Poland;  Beata Biedrońska-Słota, Indyjskie szale zwane tyftykowymi / Indian shawls of wool or cashmere; Małgorzata Reinhard-Chlanda, Malarstwo Stefana Norblina dla maharadżów / The paintings by Stefan Norblin for the Maharajas;

DiG Publishing House,  Warszawa 2010; ISBN 978-83-71-81-636-9 (170 p., LLIV color ills.) 

T. III Jewish artists and Central-Eastern Europe from the 19th century to the second world war, JERZY MALINOWSKI, RENATA PIĄTKOWSKA & TAMARA SZTYMA-KNASIECKA (eds.)

T. III Jewish artists and Central-Eastern Europe from the 19th century to the second world war, JERZY MALINOWSKI, RENATA PIĄTKOWSKA & TAMARA SZTYMA-KNASIECKA (eds.)

Spis treści: Jerzy Malinowski, Jewish art in Central-Eastern Europe: the nineteenth century to the Second War World. Introduction; Szymon Rudnicki: Jews in Poland between  the  two World Wars; Ewa Geller, Yiddishland - Jewish Identity in East Central Europe ; Kazimierz  and Maria Piechotka,   Architecture of Synagogues on the lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, 15th – early 19th Century. History and  State of Research;     Eleonora Bergman,  Synagogues of Europe – still much to learn; Marcos Silber:  The function  of Kazimierz as lieu de mémoire in Yiddish Film in Interwar Poland;  Braha Yaniv, The Wall decoration  in the Izaac Synagogue in Kazimierz District, Krakow: the first overall layer;  Ulf G. Haxen,  Yehuda  Leib ben Eliyya  Ha-Cohen’s Haggada. Copenhagen 1769. A Jewish Artist in the Making?;  Iwona Brzewska: The motif of Jerusalem in Jewish tapestry and ritual objects in Polish collections; Waldemar Deluga,  Jewish German graphic amulets from the eighteen century; Anna Lebet-Minakowska,  The  “Spanier  Arbeit” technique;  Małgorzata Reinhard-Chlanda,   Role of stained-glass windows in the architecture of progressive synagogues on the example  of the  „Temple” Synagogue in Krakow;  Daniela M. Schmid,  Besamim & Hasidim. The Sabbath  soul and myrtle in Jewish mysticism and a selection of Eastern European spice boxes; Sergey  Kravtsov,   Józef Awin on Jewish art and architecture; Samuel D. Gruber, Polish Influence on American synagogue  architecture; Julia Weiner: “Zealots and  dreamers  aiming at something to which only millionaires and powerful nations can  aspire”.  The Ben Uri Art Society and its founders; Irina Sergeyeva, Destiny of  Museum of the Jewish Historical and Ethnographical Society after 1917: Monika   Czekanowska,  Portrait of "biblical"  women in Maurycy Gottlieb’s and Wilhelm   Wachtel’s painting. A semiotic and an iconographic approach to the pictures of Judith  and Salome: Tamara Sztyma-Knasiecka,  Jewish idiom in the art of  Henryk   Glicenstein;  Artur Kamczycki,  Herzl’s portrait by Leopold  Pilichowski. Meanings of the picture; Natasza Styrna,   The influence of Zionist’s ideology on the Jewish  artistic milieu in Krakow, 1904-1939; Sarah McDougall,  From Warsaw to Whitechapel: an exploration of cultural and artistic identity in the early work of  Alfred Aaron Wolmark (ca. 1876-1961); Artur Tanikowski,  Heralds of moderate modernity: Polish-Jewish-Polish artists in Catalonia; Avigdor Posèq,  Jacques Lipchitz:  sculpture as prayer;  Rachel  Dickson,  Jacob Kremer (1892-1962): British Modernism and the Central Eastern Jewish émigré experience 1913-1923: Carol Zemel,  Bruno Schulz’s Book of  Idolatry: making Jewish art in Diaspora; Eleonora Jedlińska,  Jankel Adler -  Hassidism and New Jewish Art; Igor Dukhan,  El Lissitzky and  the search for New  Jewish Art (Smolensk – Vitebsk – Moscow – Berlin); Gail Levin,  Reflection on Lee  Krasner and Jewish culture of Eastern Europe; Eugeny Kotlar,  Bezalel  versus Kultur-Lige: approaches to Jewish revival; Małgorzata Stolarska-Fronia,  Jewish   Expressionism – a quest for cultural space; Keit Holz,  Max Silberberg’s  commitment to modern art and Jewish culture in interwar Breslau;  Renata  Piątkowska,   Not just writers... Artists at  Tlomackie 13; Vilma Gradinskaitė,  Attitudes of interwar Lithuanian art critics towards Jewish art; Aviv Livnat,  Arieh  Merzer and the Warsaw’s interwar  metaloplastics art scene; Andrzej Szczerski,   Beyond modernity. Benedykt  Jerzy Dorys’ photos of Polish-Jewish Kazimierz in the 1930s; Maya Balakirsky-Katz,  Rebbishe representation: pre-war Polish  photography of Hasidic leaders;  Magdalena Tarnowska, Art in the Warsaw Ghetto; Anna Markowska,  Reconstructing  Community:  Jonasz Stern’s art after the Holocaust; Piotr Juszkiewicz: Space  and Memory. Oskar Hansen’s project of Auschwitz Monument; Ziva Amishai-Maisels,  Disappearance of the identity of the Holocaust victim in Art.

DiG Publishing House, Warszawa 2010; ISBN 978-83-7181-655-0 (418 p., LXXXII color ills.)

T. IV Tkaniny orientalne w Polsce – gust czy tradycja? / Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition? BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA (ed.)

T. IV Tkaniny orientalne w Polsce – gust czy tradycja? / Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition? BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA (ed.)

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Foreward;  Beata Biedrońska-Słota, Orientalne tkaniny w Polsce.  Gust  czy  tradycja? /   Oriental   Fabrics  in  Poland  –   Taste  or  Tradition? ;  Piotr    Korduba,  Wystawa  tkanin   „Polska sztuka tkacka” w Instytucie Propagandy Sztuki w 1938 roku /  The exhibition of textiles „Polish art of weaving” in the Institute for the Propaganda of Art in 1938; Maria Teresa Michałowska-Barłóg, Tkaniny wschodnie z kolekcji Leona Wyczółkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu /  Oriental  fabric  from the collection of  Leon Wyczółkowski  in the National Museum in Poznań assmblage; Marta Kłak, Podróż Jana Matejki na Bliski Wschód i jej reminiscencje w twórczości i kolekcji artysty / Jan Matejko’s journey to the Middle East and the reminiscences of it in his artistic Works and collection; Ewa Mianowska-Orlińska, Niezwykłe kolekcje - fragmenty tkanin i ubiorów wschodnich oraz polskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, pozyskane od polskich kolekcjonerów  / Extraordinary  collection – fragments of oriental and Polish textile and clothes  donated from Polish collectors in the National Museum in Warsaw; Anna Kwaśnik-Gliwińska, Tkaniny wschodnie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach /Oriental textiles from the collection of the National Museum in Kielce; Eleonora Tenerowicz, Tkaniny indyjskie w krakowskim Muzeum Etnograficznym / Textiles from India at the Ethnographic Museum of Cracow; ; Monika Paś, Zbiór mat plecionych z włókien roślinnych w zbiorach działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie /  The collection of mats woven from plant fibres in the Decorative Art and Material Culture Department of the National Museum in Cracow; Monika Stachurska, Perska czy turecka ? – problem określenia proweniencji makaty ze zbiorów Skarbca Jasnogórskiego / Persian or Turkish? – problem of determination a historical wallhanging origin,  coming from Jasna Góra’s  Treasury;   Maria Cybulska, Ewa Mianowska-Orlińska, Karolina Stanilewicz, Tkaniny wschodnie w szatach liturgicznych Kościoła katolickiego w Polsce na przykładzie kolekcji bazyliki katedralnej w Łowiczu i Muzeum Narodowym w Warszawie / Oriental fabrics in liturgical vestment of the Polish Catholic Church in  collections of the Lowicz Cathedral and  the National Museum in WarsawWołodymir Nazar, Tkaniny tureckie i perskie z XVII i XVIII wieku w zbiorach Kijowsko-Peczerskiego Narodowego Muzeum Historyczno-Kulturalnego / Turkish and Persian textiles of 17th – 18th centuries in the collection of the National Kyiv-Pechersk Historic-Cultural Conservation Area; Katarzyna Zapolska, Chińskie szaty dworskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Chinese court robes from the collection of The National Museum in WarsawWacław Umiński, Tkaniny orientalne w Muzeum  Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie / Oriental textiles in the Museum of History and Mission of the Congregation of the Mission in Cracow; Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, Pierre-Toussaint Dechazelle, lyoński desinator i fabrykant jedwabi – projektant orientalnych pasów kontuszowych /  Pierre-Toussaint Dechazelle, designer and manufacturer of silks, author of kontusz sashes in oriental taste; Maria Cybulska, Tomasz Drożdż, Pasy kontuszowe jako źródło inspiracji w projektowaniu współczesnych tkanin /  Kontusz sashes as an inspiration in contemporary textile designing;  Maria Wrońska-Friend, Łączy nas wosk: batik na Jawie i w Krakowie / Joined by wax: batik in Java and Cracow; Mateusz Kłagisz,  Igłą malowane na tkaninie – suzani / Paintings  with a needle on a cloth – suzami; Karolina Krzywicka, Ikaty uzbeckie ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie / Uzbek ikats form the collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw; MAłgorzata Moźdźyńska-Nawotka,  Między sztuką, etykietą i osobistą ekspresją. Inspiracje orientalne w modzie kobiecej XVIII i XIX w. w Polsce / Between art, etiquette and personal expression: Oriental inspirations in women’s fashion in Poland in the 18th and 19th c. ; Joanna Regina Kowalska, Mężczyzna w domu – wpływy wschodnie w męskich ubiorach domowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Man at home. Eastern influences in man’s home costumes.; Jerzy Holc,  Konserwacja jedwabnego  chińskiego bucika królowej Marysieńki Sobieskiej z Muzeum Okręgowego w Tarnowie / Conservation of the queen Maria Sobieska Chinese silk shoe from the District Museum in Tarnów.

DiG Publishing House, Warszawa 2011; ISBN 978-83-7181-669-7 (240 p., X color ills.)

WYDAWNICTWO „TRIO” / “TRIO” PUBLISHING HOUSE

Seria: Sztuka Azji i Afryki / The Art of Asia and Africa

AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Art of the Tibetan Monastery Books

AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Art of the Tibetan Monastery Books

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-187-3 (260 s., 95 il. kol./colour ills.)

Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu / Studies on the Art of the Middle East and India, red. JERZY MALINOWSKI

Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu / Studies on the Art of the Middle East and India, red. JERZY MALINOWSKI

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; DARIA KORDOWSKA, ANNA THOMMÈ-STACHOŃ, Koptyjskie manuskrypty z Qurna – historia znaleziska i metody konserwacji/ Coptic manuscripts from Qurna – history of finding and methods of restoration; ANNA LEBET, Motyw zająca w ikonografii tkanin koptyjskich / Motif of hare in the iconography of Coptic fabric; WALDEMAR DELUGA, Między Isfahanem a Jerozolimą. Łacińskie wzory malarstwa ormiańskiego XVII i XVIII wieku / Between Esfahan and Jerusalem. The Latin patterns of Armenian paintings in the 17th and 18th century; IWONA BRZEWSKA, Mihrab i jego przedstawienia na parochetach / Mihrab and his representation on the parokhets; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA, Motywy islamskie w polskiej sztuce XV–XVIII wieku / Islamic motifs in Polish art, 15th–18th century; BARBARA POKORSKA, MAGDALENA GINTER, Kaszkul – perska jałmużniczka derwisza. Forma i symbolika / Kashkul – Persian dervish’s begging bowl. Form and symbolics; IZABELA GKAGKANIS, Perskie naczynie ceramiczne z przełomu XVIII i XIX wieku – problematyka konserwatorska / Persian ceramic dish from the turn of the 18th century – problems of restoration; KAROLINA KRZYWICKA, Symbolika biżuterii turkmeńskiej / Symbolics of Turkmenian jevelry; BOŻENA RUBCZYŃSKA, Instrumentarium Indii od starożytności do XX wieku / Instrumentarium of India from the antiquity up to the 20th century; AGNIESZKA STASZCZYK: „Bitwa i Uroczystość” – XVII-wieczne miniatury mogolskiej szkoły pałacowej w Muzeum XX. Czartoryskich / Battle and Ceremony – miniatures of the Moghul Palace School from the 17th century in the Museum of Princes Czartoryski; DOROTA KAMIŃSKA, Wizerunek kobiety indyjskiej w malarstwie Amrity Sher-Gil / Image of Indian woman in the painting of Amrita Sher-Gil
[Materiały IV Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 28–30.06.2006; część II / Papers presented at the Fourth Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art, Toruń 28–30.06.2006; part 2]
Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-189-7 (146 s,. 32 kol.il. / color ill.)

Seria: Cywilizacja Państwa Środka / The Civilisation of the Middle Kingdom

(wspólnie z Instytutem Konfucjusza UJ / in collaboration with the Confucius Institute of the Jagiellonian University in Krakow)

MARCIN JACOBY, Powtórzenie i falsyfikat w chińskim malarstwie/ Repetition and Forgery in Chinese Paintings

MARCIN JACOBY, Powtórzenie i falsyfikat w chińskim malarstwie/ Repetition and Forgery in Chinese Paintings

Warszawa 2009; ISBN  978-83-7436-189-7 (319 s., 53 kol. il. /  colour ill.)

ANNA PAWLAK, Ogrody chińskie / Chinese Garden

ANNA PAWLAK, Ogrody chińskie / Chinese Garden

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-197-2 (118 s., 133 kol.il. / colour ill.)

WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK / ADAM MARSZAŁEK PUBLISHERS

Seria: Sztuka Orientu / The Art of the Orient

T. I, Studia nad sztuką Azji / Studies on the Art of Asia, red. JERZY MALINOWSKI i JOANNA WASILEWSKA:

T. I, Studia nad sztuką Azji / Studies on the Art of Asia, red. JERZY MALINOWSKI i JOANNA WASILEWSKA:

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; AGNIESZKA STASZCZYK, Ikonografia Wisznu w sztuce hinduskiej – geneza i typy przedstawień / The Vishnu iconography in Hindu art – genesis of the image and its variations; MARCIN JACOBY, Natura a „dawni mistrzowie” w chińskiej teorii malarstwa / The role of nature in a paintner’s education and artistic creativity in China; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Symbolika wadżry i ghanty w sztuce buddyjskiej tantry / The symbolism of the Vajra and Ghanta in the art of Buddhist tantra; DOROTA KAMIŃSKA, Portrety władców Mewaru / Royal portraits in the Mewar State; DANIEL PRÓCHNIAK, Chaczkary – armeńskie krzyże kamienne. Problem genezy – podstawowe typy – funkcja / Khatchkars – Armenian stone croses. Function – typological evolution – iconography – origin; JERZY MALINOWSKI, Malarstwo japońskiego modernizmu 1912–1929 / Paintings of Japanese Modernism 1912–1929; BOGNA ŁAKOMSKA, Modernizm i narodowa tradycja I – O rzeźbach Tajwańczyka Yu Yu Yanga / Modern art and national tradition I – Sculptures of Taiwanese artists Yu Yu Yang; JOANNA KUCHARZEWSKA, Modernizm i narodowa tradycja II – O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga / Modern art and national tradition II – On the work of South Korean architect Seung H-Sang; JOANNA ZAREMBA, Manga. Komiksy grupy CLAMP z lat 1989–2000 / Manga. Comics of the Group CLAMP, 1989–2000; IRENA PUZANOWA, Współczesna sztuka Kazachstanu a świat nomadów 1991–2001 / Contemporary art of Kazakhstan versus the world of Nomads 1991–2000; JOANNA WASILEWSKA: Kronika za 2006 rok / Annals 2006 
Toruń 2008; ISBN 978-83-7441955-0 (250 s., il. 287 na CD / on CD)

WYDAWNICTWO „TAKO” / “TAKO” PUBLISHING HOUSE

Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur. Studia / The Art Traditions of Extra-European Culture. Studies, red. BOGNA ŁAKOMSKA

Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur. Studia / The Art Traditions of Extra-European Culture. Studies, red. BOGNA ŁAKOMSKA

Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur. Studia / The Art Traditions of Extra-European Culture. Studies, red. BOGNA ŁAKOMSKA 
Spis treści: BOGNA ŁAKOMSKA, JERZY MALINOWSKI,Przedmowa / Preface; DOBROMIŁA UHMA-MIECHOWICZ:Sogdyjskie łoże pogrzebowe z Tianshui, Gansu w Chinach / The Sogdian funerary coach found in Tianshui, Gansu, China; MONIKA OŻÓG: Asklepiejon w Ajgaj w IV w. pne. / Asclepieion in Aigai in IV BC; JOANNA RYDZKOWSKA: Portrety ewangelistów w ormiańskim Ewangeliarzu Lwowskim z 1198 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, nr akc. 1768 / Portraits of Evangelists in Lwow Gospel from 1198, National Library in Warsaw, no. akc. 17680; BARBARA PERUCKA: Livre des merveilles (Biblioteque national, Paryż, ms. fr. 2810): stan wiedzy o Oriencie na dworze burgundzkim i jego odbicie w miniaturach / Livre des merveilles (Biblioteque national, Paris, ms. fr. 2810): the knowledge about the Orient at the court of Burgundy and its reflection in the miniatures; AGNIESZKA STASZCZYK: Przygotowanie materiałów budowlanych na podstawie wybranych fragmentów Visnudharmottarapurany / Preparing building materials on the basis of chosen fragments of Visnudharmottarapurana; MARIA GĄSIOR: Problematyka technologiczna i konserwatorska zabytkowej architektury z gliny suszonej na słońcu / Technological and conservation problems of historic architecture made of sun-dried clay; EWA KUBIAK:Drzewo Życia albo Dzwon Śmierci / The Tree of Life or The Bell of Death; MAGDALENA TOMASZEWSKA-BOLAŁEK: Symbolika wybranych motywów roślinnych w sztuce japońskiej / The symbolism of floral motives in Japanese art; KATARZYNA PIETRASZKO, MICHAŁ CZAJOWSKI: Bonsai jako artystyczna tradycja dalekowschodnia / Bonsai as an artistic tradition of Far East; KLAUDIA MORAWIEC: Japońska ceramika raku – sztuka niskiej temperatury / Japanese Raku Ceramics – an art of the low temperature; SU-HSING LIN:Breaking the Boundary: Western Art in Early Twentieth Century China; BOGNA ŁAKOMSKA: Malarstwo Qi Bai Shi (1864–1957) ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / Painting works of Qi Bai Shi (1864–1957) from the District Museum in Toruń; SHU-PING SHIH: Obejmując góry i doliny: podróż na Wschód (o współczesnym malarstwie tajwańskim) / Journey East: Spanning the Mountains and Valleys. A Historical and Aesthetic Account of Taiwanese Ink Painting; ANETA PAWŁOWSKA: Picasso i Afryka / Picasso and Africa; JOANNA KUCHARZEWSKA: Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie / Western Architecture in the Far East; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA:„Św. Sebastian” według Fiony Tan / “Saint Sebatian” by Fiona Tan
[Materiały V Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 25–27.06.2008; część II / Papers presented at the Fifth Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art, Torun 25–27.06.2008; part 2]
Wyd. TAKO, Toruń 2009 ; ISBN 978-83-924110-4-8

PUBLIKACJE WŁASNE CZŁONKÓW PSSO ORAZ ZWIĄZANE Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ / INDIVIDUAL PUBLICATIONS OF THE POLISH SOCIETY OF ORIENTAL ART MEMBERS AND CONNECTED TO THE ACTIVITY OF THE SOCIETY

O sztuce orientalnej / On the Oriental art

Светлана M. Червонная, Современное ислaмское искусство народов России [Contemporary Islamic Art of the Nations of Russia]; publikacja Rosyjskiej Akademii Sztuki / publication of the Russian Academy of Art;

Светлана M. Червонная, Современное ислaмское искусство народов России [Contemporary Islamic Art of the Nations of Russia]; publikacja Rosyjskiej Akademii Sztuki / publication of the Russian Academy of Art;

Москва 2007; ISBN 5-89826-287-3; (552 s.)

MONIKA SZMYT, Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia / Contemporary Chinese Art. Classical Tradition, Social Realism, Western Estetics

MONIKA SZMYT, Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia / Contemporary Chinese Art. Classical Tradition, Social Realism, Western Estetics

Wyd. Nomos, Kraków 2007; ISBN 978-83-60490-39-6; (200 s., 27 il. kol. / color ills.)

ANNA ŚLĄCZKA, Temple Conservation Rituals in Ancient India. Text and Archaeology [Brill’s Indological Library, vol. 26];

ANNA ŚLĄCZKA, Temple Conservation Rituals in Ancient India. Text and Archaeology [Brill’s Indological Library, vol. 26];

Wyd. Brill, Leiden–Boston 2007; ISSN 0925-2916; (414 s.)

MONIKA ZIN, Mitleid und Wunderkraft. Schwierige Bekehrungen und Imre Ikonographie im indischen Buddhismus; Harrasowitz Verlag

MONIKA ZIN, Mitleid und Wunderkraft. Schwierige Bekehrungen und Imre Ikonographie im indischen Buddhismus; Harrasowitz Verlag

Wiesbaden 2007; ISBN 978-3-447-05465-2 (225 s., il. 70)

ALEKSANDRA GÖRLICH, Ichigo ichie. Wchodząc na drogę herbaty[Ichigo Ichie. Following the Way of Tea];

ALEKSANDRA GÖRLICH, Ichigo ichie. Wchodząc na drogę herbaty[Ichigo Ichie. Following the Way of Tea];

Wyd. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha / The manggha Museum of Art and Technology Manggha, [Biblioteka Muzeum manggha]; Kraków 2008; ISBN 978-83-926484-4-4; (118 s.)

ZBIGNIEW OSIŃSKI,Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku [Polish Theatrical Contacts with the Orient in the 20th Centur]y, T. 1: Kronika [Chronicle] (324 s); T. 2: Studia [Studies]

ZBIGNIEW OSIŃSKI,Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku [Polish Theatrical Contacts with the Orient in the 20th Centur]y, T. 1: Kronika [Chronicle] (324 s); T. 2: Studia [Studies]

Wyd. Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2008; ISBN 978-83-7453-879-4 (318 s.)

MARIA WROŃSKA-FRIEND, Sztuka woskiem pisana. Batik w Indonezji i w Polsce [Art Drawn with Wax: Batik in Indonesia and Poland],

MARIA WROŃSKA-FRIEND, Sztuka woskiem pisana. Batik w Indonezji i w Polsce [Art Drawn with Wax: Batik in Indonesia and Poland],

Wyd. Gondwana, Warszawa 2008; ISBN 978-83-920366-4-7; (256 s., 190 il. kol./color ills);    
Tekst w języku polskim z obszernym streszczeniem angielskim /text in Polish with exteded English summary

Czterdzieści dziewięć chwil bardo. Sztuka życia, śmierci i umierania w buddyzmie tybetańskim - Forty-Nine Moments of Bardo. The Art of Life, Death and Duing in Tibetan Buddhism, katalog wystawy / exhibition catalogue, red. ELWIRA DJALCHINOVA-MALETS

Czterdzieści dziewięć chwil bardo. Sztuka życia, śmierci i umierania w buddyzmie tybetańskim - Forty-Nine Moments of Bardo. The Art of Life, Death and Duing in Tibetan Buddhism, katalog wystawy / exhibition catalogue, red. ELWIRA DJALCHINOVA-MALETS

Spis treści: WOJCIECH EICHELBERGER, Życie = umieranie/odradzanie - Life = dying/being reborn; ANDRZEJ WAWRZYNIAK, Wstęp - Introduction; TADEUSZ SKORUPSKI, Wizje śmierci i ponownych narodzin w buddyzmie - Buddhist visions of death and rebirth; ELWIRA DJALCHINOVA-MALETS, Dopóki świeci płomień - As long as the flame is burning; Katalog - Catalogue
[Katalog wystawy towarzyszącej konferencji „Sacred Art of Central Asia” / Catalogue of the exhibition acompanying the Conference “Sacred Art of Central Asia”, Warszawa 29–30.11.2008] 
Wyd. Muzeum Azji i Pacyfiku / Asia and Pacific Museum, Warszawa 2008; ISBN 97883-907705-7-1 (102 s.) 

MARCIN JACOBY, JOANNA MACKIEWICZ, JOANNA POPKOWSKA, Sztuka chińska w zbiorac Muzeum Narodowego w Warszawie – Chinese Art in the Collection of the National Museum in Warsaw

MARCIN JACOBY, JOANNA MACKIEWICZ, JOANNA POPKOWSKA, Sztuka chińska w zbiorac Muzeum Narodowego w Warszawie – Chinese Art in the Collection of the National Museum in Warsaw

Wyd. Muzeum Narodowego w Warszawie / National Museum in Warsaw, Warszawa 2009;
ISBN 978-83-7100-897-9 (359 s.)

JOANNA WASILEWSKA, Wojownicy,  piękności i demony. Chiński teatr lalek -  Warriors, Beauties  and  Demons.  Chinese  Puppet Theatre;  Katalog wystawy -  Exhibition catalogue

JOANNA WASILEWSKA, Wojownicy, piękności i demony. Chiński teatr lalek - Warriors, Beauties and Demons. Chinese Puppet Theatre; Katalog wystawy - Exhibition catalogue

Wyd. Muzeum Azji i Pacyfiku / The Asia and Pacific Museum, Warszawa 2009; 
ISBN 83-907705-9-8 (76 s.) 

O sztuce bizantyńskiej i postbizantyjskiej / On the Byzantine and Post-Byzantine Art

WALDEMAR DELUGA, Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej / La gravure du monastère de Lavra Pecherska et de Collège Mohyla;

WALDEMAR DELUGA, Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej / La gravure du monastère de Lavra Pecherska et de Collège Mohyla;

Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2003; ISBN 83-87553-58-1; (134 s., 69 il.)

WALDEMAR DELUGA, Panagiotafitika. Greckie ikony i grafiki cerkiewne / Panagiotafitika.Les icônes grecques et gravure orthodoxes;

WALDEMAR DELUGA, Panagiotafitika. Greckie ikony i grafiki cerkiewne / Panagiotafitika.Les icônes grecques et gravure orthodoxes;

Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008; ISBN 978-83-89973-97-9; (223 s., 90 il., 55 il.kol. / color Iles.)

O sztuce żydowskiej i izraelskiej / On the Jewish and Israeli Art

JERZY MALINOWSKI, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku / Painting and Sculpture of Polish Jews in the 19th and 20th century

JERZY MALINOWSKI, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku / Painting and Sculpture of Polish Jews in the 19th and 20th century

t. 1: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; ISBN 83-01-13178-0; (434 s.)

t. 2 [współautor /co-author BARBARA BRUS-MALINOWSKA]: W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski / In the Ecole de Paris Circle. Jewish Painters from Poland,

t. 2 [współautor /co-author BARBARA BRUS-MALINOWSKA]: W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski / In the Ecole de Paris Circle. Jewish Painters from Poland,

Wyd. DiG, Warszawa 2007; ISBN 83-7181-394-5 (212 s., 297 il. kol. / color ills.)

TAMARA SZTYMA-KNASIECKA, Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku

TAMARA SZTYMA-KNASIECKA, Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku

[Between Tradition and Modernity. Poznan Jews in the 19th and 20th century] [publikacja z okazji wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu / publication for the exhibition at the National Museum in Poznań]; 
Wyd. Muzeum Narodowe, Poznań 2007; ISBN 978-83-89053-57-2 (80 s.)

NATASZA SZTYRNA, Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 - Jewish Artists in Krakow 1873–1939, katalog wystawy / exhibition catalogue

NATASZA SZTYRNA, Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 - Jewish Artists in Krakow 1873–1939, katalog wystawy / exhibition catalogue

Spis treści: Michał Niezabitowski, Przedmowa - Foreword; Eugeniusz Duda, Wprowadzenie - Introduction; Jerzy Malinowski, Kraków a żydowskie środowiska artystyczne w Polsce i w Europie - Kraków and the Jewish art word in Poland and in Europe; Natasza Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 - Jewish Artists in Krakow 1873–1939; Katalog - Catalogue; Natasza Styrna, Biogramy artystów - Artists’ Biographic Entries,
Wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2008; ISBN 978-83-89599-74-2;  (248 s.)

Malarstwo Żydów Polskich z kolekcji prywatnej - The Paintings of the Polish Jews from the private collection, katalog wystawy, red. red. WALDEMAR ODOROWSKI

Malarstwo Żydów Polskich z kolekcji prywatnej - The Paintings of the Polish Jews from the private collection, katalog wystawy, red. red. WALDEMAR ODOROWSKI

Spis treści: WALDEMAR ODOROWSKI, Wstęp / Introduction; JERZY MALINOWSKI, O kolekcji malarstwa Żydów Polskich / On the Collection of Paintings by Polish Jews; WALDEMAR ODOROWSKI, DOROTA ŚWIĘCICKA-ODOROWSKA, Katalog / Catalogue 
[katalog wystawy towarzyszącej konferencji First Congress of Jewish Art in Poland w Kazimierzu Dolnym / exhibition catalogue of the First Congress of Jewish Art in Kazimierz on the Vistula River]; 
Wyd. Muuzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2008; ISBN 978-83-60736-09-8 (125 s.)

O sztuce Australii /On the Australian

JANUSZ B. KACZMARSKI AND MARGO BIRNBERG, Aboriginal Artists – Dictionary of Biographies; Central Desert, Western Desert & Kimberly Region

JANUSZ B. KACZMARSKI AND MARGO BIRNBERG, Aboriginal Artists – Dictionary of Biographies; Central Desert, Western Desert & Kimberly Region

Wyd. JB Publishing, Marleston, South Australia 2004; ISBN 1 876-622-47-4 (446 s.)

Studia / Studies

Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego we japońskiej kulturze japońskiej / Studio Ghibli. Place of Animated Film in Japanese Culture, JOANNA ZAREMBA-PENK & MARCIN LISIECKI (eds.)

Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego we japońskiej kulturze japońskiej / Studio Ghibli. Place of Animated Film in Japanese Culture, JOANNA ZAREMBA-PENK & MARCIN LISIECKI (eds.)

Spis treści: Historia animacji japońskiej w zarysie [History of Japan animation in outline]; JERZY MALINOWSKI, Wizyta w Ghibli Museum  / A visit to Ghibli Museum; YOSHIMASA MIZUO, Ukryta gwiazda Studia Ghibli: producent Toshio Suzuki [Studio Ghibli’s hidden star: Producer Toshio Suzuki; JOANNA ZAREMBA-PENK, „Nausicaä z Doliny Wiatru” Hayao Miyazakiego – manga i anime. Dwa arcydzieła / “Nausicaä from the Valley of the Wind” by Hayao Miyazaki – manga and anime, two masterpieces; ADRIANA WOSIŃSKA, Sen o cywilizacji. „Laputa: Podniebny zamek” Hayao Miyazakiegoi /“Laputa: Castle in the Sky” by Hayao Miyazaki – a dream of civilization; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Czy wypada płakać na „Grobowcu Świetlików”?  / It is appriopriate to weep while watching “Grave of the Fireflies”?; ELŻBIETA KOSTOWSKA-WATANABE, „Mój sąsiad Totoro” w Japonii utraconej / “My neighbor Totoro” in a lost Japan; KATARZYNA KULPIŃSKA,   „Podniebna poczta Kiki” Hayao Miyazakiego jako autorska koncepcja rite de passage / “Kiki’s Delivery Service” by Hayao Miyazaki as an original concept of rite de passage; RADOSŁAW SIEDLIŃSKI, Tożsamość i nostalgia. Wokół „Powrotu do marzeń” Isao Takahaty / Identity and nostalgia. Around “Only yesterday” by Isao Takahata; MARCIN LISIECKI, Między westernem a melodramatem. Postmodernistyczna wizja filmu Hayao Miyazakiego „Szkarłatny pilot” [Between western and melodrama. Postmodern vision of Hayao Miyazaki’s film “Porco Roso”; MAREK BEDNARZ, MARCIN LISIECKI, Pamięć, świadomość i tożsamość społeczna bohatera filmowego. Refleksje na podstawie „Szum morza” Tomomiego Mochizukiego / Memory, consciousness and social identity of a film hero. Reflections over  the film “Ocean Waves” by Tomomi Mochizuki;   RADOSŁAW BOLAŁEK, Okruchy kultury japońskiej w „Szumie morza” Tomomi Mochizukiego / The remains of Japanese culture in “Ocean Waves” by Tomomi Mochizuki; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA, Ikonografia jenotów, lisów i innych japońskich demonów w filmie „Szopy w natarciu. Pom Poko” / Iconography of raccoon dogs, foxes, and  Japanese demons in  “Heisei-era Raccoon War Pom Poko” by Isao Takahata; JOANNA ZAREMBA-PENK, O młodości, miłości i marzeniach w filmie Yoshifumiego Kondo „Szept serca” / Youth, love and dreams in the film  “Whisper of the Heart”; KATARZYNA PACZUSKA, “Księżniczka Mononoke” Hayao Miyazakiego jako opowieść o skutkach cywilizacji człowieka / Hayao Miyazaki's “Princess Mononoke” – a tale about the results of human civilization; JOANNA CHOŁAŚCIŃSKA, Poezja wpleciona w rytm codzienności. Refleksje na temat filmu Isao Takahaty „Rodzinka Yamadów” / Poetry woven into the rhythm of everyday life. Reflections on the Isao Takahata’s film “My Neighbor The Yamadas”; IWONA MERKLEJN, Alicja i Konfucjusz w krainie bogów. Bogactwo kulturowe współczesnej Japonii w filmie Hayao Miyazakiego „Spirited Away: W krainie bogów”/ Alice and Confucius in the Land of Gods. The cultural heritage of contemporary Japan in “Spirited Away” by Hayao Miyazaki; MILENA ŚLIWIŃSKA, Gramatyka anime. Schemat bajki według Władimira Proppa a anime. Na podstawie filmu “Narzeczona dla kota” /  The anime’s grammar. An attempt to apply a folk-tale’s scheme by Vladimir Propp in the analysis of anime, based on “The Cat Returns”; ELŻBIETA KRUSZYŃSKA, W poszukiwaniu własnej tożsamości – „Ruchomy zamek Hauru”/ In the search for self-identity – “Howl’s Moving Castle”; MARCIN LISIECKI, Impotencja któla I magia w kulturze popularne. Analiza na podstawie “Opowieści z Ziemiomorza” Goro Miyazakiego / Impotence of the king and magic in popular culture. Analysis based on „Tales from Earthsea” by Goro Miyazaki; MARCIN JAWORSKI, „Ponyo" Hayao Miyazakiego – „ja” w zwierciadle „Inności”/ Hayao Miyazaki’s  “Ponyo” – the “Self”  in the mirror of “Otherness”. 

Kirin Publishing House, Toruń  2012; 978-83-62945-06-1 (368 p.)

Bibliografia / Bibliography

Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu. Sprawozdanie i bibliografia 2006 (2002)-2009 – Polish Society of Oriental Art. Report and bibliography 2006 (2002)-2009, JERZY MALINOWSKI (ed.),

Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu. Sprawozdanie i bibliografia 2006 (2002)-2009 – Polish Society of Oriental Art. Report and bibliography 2006 (2002)-2009, JERZY MALINOWSKI (ed.),

Warszawa 2010;  ISBN 978-83-930512-0-5 (74 p.)