Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
Central Asia

Aktualności

2016-02-01

Konferencje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w 2016 roku

Art of Armenian Diaspora II  - 16-18 czerwca 2016 w Gdańsku                          PROGRAM=>

IX   Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu  / IX Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works – 23-24 czerwca 2016 w Toruniu                  WIĘCEJ=>]

Medieval  Art in Central Europe   - 20-23 października  2016 w Nowym Sączu   WIĘCEJ=>

Art and religions in pre-Islamic Central Asia   - 24-26 października 2016 w Krakowie WIĘCEJ=>

Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /   Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present    -  21-22 listopada 2016 we Wrocławiu WIĘCEJ=>

 

 


Komunikat Oddziału Toruńskiego

17 maja 2016 na zebraniu Oddziału Toruńskiego PISnSŚ w wyniku głosowania wybrano brakujące osoby składu zarządu: jednego z wiceprezesów i skarbnika. Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą zwykłą większością głosów wiceprezesem (po zmarłej kol. Mirosławie Wojtczak) została dr Emilia Ziółkowska, natomiast skarbnikiem Oddziału Toruńskiego w miejsce Macieja Tybusa, który złożył rezygnację - dr Anna Dzierżyc-Horniak.

 


 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia Rada Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jednogłośnie zatwierdziła uchwałę w sprawie nadania kol. dr Joannie Kucharzewskiej stopnia doktora habilitowanego. Podstawą habilitacji była książka Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego (Toruń 2015). Po raz pierwszy w Polsce sztuka Azji stała się tematem pracy habilitacyjnej. 

 


 

SPRAWOZDANIE z sympozjum naukowego

UKRAIŃSKO-POLSKIE ARCHITEKTONICZNE WIZJE: SPOJRZENIE POPRZEZ CZASY I EPOKI  /   УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ АРХІТЕКТУРНІ ВІЗІЇ:  ПОГЛЯД КРІЗЬ ЧАСИ ТА ЕПОХИ 

Charków 15-16 kwietnia 2016

W dniach 15-16 kwietnia br. przedstawiciele Polskiego Instututu Studiów nad Sztuką Świata wzięli udział w sympozjum "Polsko-ukraińskie wizje architektoniczne" w Charkowie. Organizatorami sympozjum byli Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O. M. Beketowa (Ukraińsko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Naukowa), Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. N. Karazina (Centralna Biblioteka Naukowa) oraz charkowska organizacja obwodowa Narodowego Związku Architektów Ukrainy. Finansowego wsparcia udzielił Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Konferencję przygotowała prof.Lubov Zhvanko, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata reprezentowało pięciu przedstawicieli: prezes PISSŚ prof. dr hab. Jerzy Malinowski, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, dr Michał Pszczółkowski oraz mgr Irina Gavrash.  J. Malinowski i I. Gavrash przedstawili działalność PISnSŚ, dotychczasowy dorobek instytucji oraz perspektywy dalszego rozwoju. J. Kucharzewska i W. Brzezińska-Marjanowska omówiły wyniki projektu badawczego, poświęconego rezydencjom na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - Wołyniu i Podolu, M. Pszczółkowski przedstawił natomiast zagadnienie nurtu narodowego tradycjonalizmu w architekturze polskiej lat dwudziestych XX wieku na przykładzie realizacji na terenach Kresów Południowo-Wschodnich. Wśród pozostałych referatów, wygłoszonych przez badaczy ukraińskich, na szczególną wzmiankę zasługują m.in. wystąpienia prof. Lubov Zhvanko (Aleksander Rzepiszewski - los architekta na tle epoki), prof. Olgi Myhajlyshyn, kierownik Katedry Architektury i Projektowania Wnętrz Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej w Równem (Franciszek Kokesz - twórczość dla międzywojennego Wołynia) czy też prof. Svitlany Lindy, kierownik Katedry Designu i Podstaw Architektury Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska" we Lwowie (Poszukiwania polskiej identyfikacji w architekturze Lwowa na przełomie XIX i XX wieku).

W związku z sympozjum zorganizowano kilka interesujących wydarzeń towarzyszących. Należała do nich wystawa prac studenckich, przedstawiająca architektoniczne rysunki projektów, realizowanych przez polskich architektów w Charkowie i innych miastach ukraińskich, mi.in. hotel "Astoria" w Charkowie (proj. Aleksander Rzepiszewski), teatr w Charkowie (proj. Bolesław Michałowski) czy opera we Lwowie (proj. Zygmunt Gorgolewski). Z kolei na wystawie "Polskie tradycje w architekturze Charkowa" przedstawiono sylwetki architektów charkowskich polskiego pochodzenia, jak Aleksander Rzepiszewski, Włodzimierz Pokrowski, Bolesław Michałowski czy Marian Charmański. Biblioteka uniwersytecka zorganizowała wystawę posiadanych poloniców. Zaprezentowano także wystawę projektów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Charkowskiego im. O.M. Beketowa, wśród których znalazły się m.in. projekty zespołu wjazdowego na teren poświęcony ofiarom sowieckiego totalitaryzmu - żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, pomordowanym w Charkowie w 1940 roku. 

Należy podkreślić, że sympozjum zostało przygotowane z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a zainteresowanie strony ukraińskiej dalszą współpracą naukową pozwala na otwarcie nowych perspektyw dla naszego Instytutu. 

 Dr Michał Pszczółkowski

2016-02-15

Nowe serie wydawnicze

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zaczął wydawać dwie nowe serie:

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history – to seria, przygotowywana przy współpracy Wydawnictwa Tako, w której publikowane będą opracowania dokumentów dotyczących twórczości i życia artystycznego, źródła literackie (w tym pamiętniki artystów i ludzi sztuki) i wizualne (w tym ikonograficzne) do dziejów sztuk plastycznych i  performatywnych, antologie krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Podseria A zawiera publikacje w polskiej wersji językowej. Podseria B – w języku angielskim.

Jako pierwsze pozycje ukazały się w końcu 2015 roku:

1A: Izabela z Flemmingów Czartoryska, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, opracowanie i wprowadzenie Agnieszka Whelan, tłumaczenie Zdzisław Żygulski jun. i Agnieszka Whelan

1B: Izabela Czartoryska née Flemming, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, edited with an introduction by Agnieszka Whelan, translated by Agnieszka Whelan and Zdzisław Żygulski jun.

2:  Eugenia Markowa [Szwarc], Wybór, przekład Jakub Jedliński, wstęp, redakcja naukowa i przypisy Eleonora Jedlińska

Publikacje zostały sfinansowane przez Instytut Książki.

Patrz -> NOWE KSIĄŻKI

 

Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe – to seria wydawana wraz z Muzeum Historii  Żydów Polskich POLIN. W  serii  publikowane zostaną podstawowe opracowania, zarówno przygotowane współcześnie, jak i wydane przed 1939 rokiem, które złożą się na obraz artystyczno-kulturowej tradycji Żydów polskich. Celem serii jest także umiędzynarodowienie badań nad sztuką żydowską, prowadzonych przez polskich badaczy. Seria wydawana będzie w języku polskim i angielskim. Tomy w języku polskim oznaczone są literą A, zaś w języku angielskim literą B.

Jako pierwsze pozycje ukazały się z datą  2015 roku:

1a: Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, red. Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

1B: Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by Krzysztof Z. Cieszkowski, edited by Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Publikacje zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patrz -> NOWE KSIĄŻKI

2016-02-15

Nowy grant

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata uzyskał  grant  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach IV edycji, w module „Umiędzynarodowienie” 3 a. na tłumaczenie na język angielski i publikację książki prof. Jerzego Malinowskiego „Painting and sculpture of Polish Jews in 19th and 20th century”.

2015-12-29

Czasopisma Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w wykazach MNiSW za 2015 roku (wraz z punktacją za publikację)

W części B wykazu (CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR):

217Art of the Orient2299-811X4 punkty
1879Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de América Latina2299-260X3 punkty
1881Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe2353-57094 punkty

 W części C wykazu (CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES):

2742Pamiętnik Sztuk Pięknych1730-021510 punktów

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTER-EAST EUROPE: T.1A MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Vol. 1B MARIA & KAZIMIERZ PIECHOTKA, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY: t. / vol. 10: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków / Fin de siècle rediscovered. A mosaic of the turn of the century, Ewa Frąckowiak, Piotr Kopszak & Marcin Romeyko-Hurko (Red./ Eds.),
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 13: Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku / Images of everyday life. Polish genre painting in the first half of the 19th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 14: Paweł Pachciarek, Kusama Yayoi czyli obsesja kropek / Yayoi Kusama – dots obsession
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 15: Dominika Buchowska, „Sense of firm”: the art of David Bomberg / “Wyczucie formy”: sztuka Davida Bomberga
więcej
CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES t./ vol. XIV: Sustainable Art. Facing the need for regeneration, responsibility and relations, Anna Markowska (ed.)
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURE / LAS TRADICIONES ARTÍSTICAS DE LAS CULTURAS NO-EUROPEAS: vol. 3: Entre el arte y el ritual. Las manifestaciones artísticas en México Pre-colonial y Colonial, y sus supervivencias actuals, editado por Katarzyna Szoblik
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. I A: Izabela z Flemmingów Czartoryska, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790 / vol. 1B: Izabela Czartoryska née Flemming, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, opr. / ed. by Agnieszka Whelan, Zdzisław Żygulski jun.
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. II: Eugenia Markowa [Szwarc], Wybór [La choix], przekład Jakub Jedliński, opr. Eleonora Jedlińska
więcej
ART OF THE ORIENT, vol. 4, ed. by Bogna Łakomska
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.