Polska wersja English version

Publikacje

Wstęp

BIBLIOGRAFIA  STOWARZYSZENIA SZTUKI NOWOCZESNEJ  I  ZAKŁADU HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH  UNIWERSYTETU  MIKOŁAJA KOPERNIKA  W  TORUNIU 

/ BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIETY OF MODERN ART AND THE DEPARTMENT OF HISTORY OF MODERN ART, FACULTY OF FINE ART,  NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY  IN TORUN

Informacje / Informations

Jerzy Malinowski: Maurycy Gottlieb -  Maurycy Gottlieb

Wyd. Arkady, Warszawa 1997;  ISBN 83-213-3891-7   (84 s.)

– tekst równoległy w języku  polskim i angielskim / parallel text in Polish and English

Mirella Korzus, Twórczość scenograficzna Wincentego Drabika /  Stage design of Wincenty Drabik

Warszawa 2009  ISBN: 978-83-7543-087-5  (s. 258)

– tekst w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim / text in Polish with abstract in English  

Dorota Kamińska, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku  [Image of woman in the miniature painting of India 16th–19th century]

Warszawa 2007; ISBN 83-7181-448-8 (214 s.)

 – tekst w języku polskim bez streszczenia w języka angielskim / text  in Polish only, without abstract in English

 

Skróty / Abbreviations

red. = ed.        T. = Vol.         s. = p. or pp.               zawiera m.in. = contain among others

Spis treści = Contents                       ks. = Rev.       nr = no.           il. = ills.          i = and

KSIĄŻKI WYDANE / EDITED BOOKS

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA / NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE

Seria: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / Art Connoisseurship and Preservation of Art Monuments

Seria: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / Art Connoisseurship and Preservation of Art Monuments

T. XXXIII: red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Wprowadzenie / Introduction; Katarzyna Lewandowska-Michalska, Gniewne bóstwa w ikonografii buddyjskiej tantry. Mongolskie tanki z Muzeum Narodowego w Warszawie / Wrathful gods in the iconography of Buddhist Tantra. Mongolian painted scrolls T’ang.ka from the National Museum in Warsaw; Joanna Wasilewska-Dobkowska, O sztuce u Chińczyków. Poglądy Stanisława Kostki Potockiego na sztukę chińską / „On the art of the Chinese”. Opinion of Stanislaw Kostka Potocki on the Chinese Art; Lucyna Karwowska,  Królewskie Gimnazjum Ewangelickie w Toruniu (1852-1855). Konkursowy projekt budynku szkolnego w zaborze pruskim / The Royal Protestant    grammar-school in Torun (1852-1855). Competitive Project of a school building under Prussian rule; Joanna Kucharzewska,  Budynek Poczty Głównej w Toruniu jako przykład architektury historyzmu/ The edifice of the main Post-Office in Toruń as an ex ample of the architecture of the historicism; Wojciech Romaniak,  Konkursy architektoniczne na projekt Muzeum Ziemi Pomorskiej w Toruniu / Architectural competitions for a project of a Museum of Pomerania in Toruń; Tomasz Śleboda, Architektura sportowa dwudziestolecia międzywojennego w Polsce / The sports architecture of the interwar period in Poland; Jurij Biriulow, Piotr Wójtowicz - ,,lwowski Bernini" / Piotr Wójtowicz – the „Bernini of Lwow”; Aneta Zaspa,  Początki zainteresowań folklorem huculskim w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku /  The initiation of interest in the folklore of the East Carpathian  Highlanders in the secondo half of the 19th century; Anna Glazik, Problematyka stylu w twórczości Jędrzeja Wowry (1864-1937) / The problem of style in sculptures of Jędrzej Wowro; Katarzyna Kulpińska, Antoni Gawiński - ilustrator Godów życia Adolfa Dygasińskiego / Antoni Gawiński – the Illustrator of  „Gody życia” (Festivity of Life) by Adolf Dygasiński; Piotr Dąbrowski, Mistyka Franciszka Siedleckiego / Mysticism of Franciszek Siedlecki; Jerzy MalinowskiHenryk Epstein - malarz École de Paris / Henri Epstein –  painter of École de Paris. 

Toruń 2002;  PL ISSN  0208-533X  ( 332 s.)

T. XXXVI: red. Jerzy Malinowski, Filip Pręgowski

T. XXXVI: red. Jerzy Malinowski, Filip Pręgowski

Spis treści:  Józef Flik, Słowo wstępne [Foreword]; Aleksandra Krypczyk,  Monachijski Stimmungslanschaft. Założenia estetyczne i podstawowe problemy warsztatowe [Munich Stimmungslanschaft. Aesthetic assumtions and major technique problems]; Barbara Ciciora, Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki [Technique problems  of the authors of the first Caracovian stained-glass windows on the example of Jan Matejko]; Elżbieta Zygier, Problemy konserwacji wielkoformatowych XIX-wiecznych obrazów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Konserwacja Pochodni Nerona Henryka Siemiradzkiego [Problems of restoration of the 19th  century large-scale pictures of the National Museum in Cracow. Restoration of Pochodnie Nerona (Nero’s torches) by Henryk Siemiradzki]; Dominika Sarkowicz, Konserwacja szkiców olejnych Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz problemy związane z ich ekspozycją [Restoration of oil sketches by Henryk Siemiradzki in the collection of the National Museum in Cracow and the problems conected with with their museum exhibition]; Anna Grochowska-Angelus, Wybrane zagadnienia warsztatu Olgi Boznańskiej [Selected aspects of the technique of Olga Boznańska]; Beata Staszewska, Leon Wyczółkowski - technika pastelu [Leon Wyczółkowski – pastel technique]; Dariusz Markowski, Zapomniana kolekcja – Vlastimilówka. Hofman i jego warsztat [Forgotten collection – Vlastimilówka. Hofman and his technique]; Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Józek Flik, Robert Rogal, Elżbieta Basiul, Techniki analityczne w datowaniu obrazów olejnych [Analitic methods in oil painting dating]; Anna Suwała, Niedoceniona technika, przeceniona technologia - nagminne podejście do kopiowania malarstwa XIX i XX wieku [Underestimated technique, overestimated techonogy – prevalent attitudes to coping painintings from the 19th and 20th centuries]; Filip Pręgowski, Laboratorium malarza. Kilka uwag o warsztacie Francisa Bacona [Painter’s lab. Sereral comments on Francis Bacon’s technique]; Łukasz Kiepuszewski, O właściwościach powierzchni obrazów Marka Rothki [On the properties of the surface in Mark Rothko’s paintings]; Michał Matuszczyk, Sztuka współczesna - formy strukturalne, malarstwo materii. Budowa wybranych obrazów z elementami metalowymi w podobraziu [Contemporary art – structural forms, matter painting. Creating selected paintings with metal elemements in painting support]; Piotr Fraczek, Jacek Sobczyk, Joanna Sobczyk; Bogusław Obara, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Prezentacja na wybranych przykładach [Applying computer picture analysis in non-invasive examinations of period objects. Presentation on selected examples]; Magdalena Iwanicka, Przykłady zastosowania tomografii optycznej (OCT) do badań materiałowych i analizy struktury dzieła sztuki [Examples of applying optical coherence tomography (OCT) for material examinations and the alalysis of the structure of a work of art]; Mirosław Wachowiak, Impresjonizm Pankiewicza - aspekty stylistyczne, technologiczne i technika wykonania [Pankiewicz’s Imressionism – stylistic and technological aspects and the mode of execution].

Toruń 2008;   ISBN 0208-533X  (216 s.) 

T. XXXVII: Krzyk ulicy - krzyk pokoleń. Mistrzowie i adepci polskiego plakatu / The Scream of the Street – the scream of generations. Masters and budding artists of Polish poster, red. Katarzyna Kulpińska

T. XXXVII: Krzyk ulicy - krzyk pokoleń. Mistrzowie i adepci polskiego plakatu / The Scream of the Street – the scream of generations. Masters and budding artists of Polish poster, red. Katarzyna Kulpińska

Spis treści: Katarzyna Kulpińska, Wprowadzenie / Introduction; Mariusz Knorowski, Polska szkoła plakatu - rzecz o wolności myślenia i szczególnym rodzaju synergii / Polish poster school - about freedom of thought and particular type of synergy; Florian Zieliński, Plakat polski po II wojnie - dwa pierwsze pokolenia / Polish poster after World War II – first two generations; Władysław Serwatowski, Plakat polski na Expo'92 - mistrzowie i debiutanci / Polish poster on Expo’92 – masters and novices; Iwona Pleskot, Plakaty Waldemara Świerzego - portret człowieka, artysty, pokolenia; Waldemar Świerzy’s posters – portrait of a man, an artist, a generation; Nikodem Pręgowski, Łódź z klocków. Tradycje konstruktywistyczne w plakacie łódzkim / Łódź made of blocks. Constructivist traditions in the city’s poster; Magdalena Zdrenka-Ciałkowska, Polska sztuka współczesnej ulicy / Polish art of contemporary street; Łukasz Aleksandrowicz, Młody wilk polskiego designu - Jakub Stępień (Hakobo) / Highflier of Polish design – Jakub Stępień (Hakobo); Katarzyna Kulpińska, Tandem doskonały - plakaty duetu Górska/Skakun na tle projektów młodego pokolenia / A perfect duo – posters by Górska/Skakun team in comparison with the young generation’s designs; Noty o autorach / Notes on the authors

Toruń 2009; ISBN 0208533X   (261 s.)

Seria: Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture:

T. 1: red. Jerzy Malinowski

T. 1: red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Wprowadzenie / Foreword; Joanna Kucharzewska, Wille „fachwerkowe” na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu / Fachwerk villas in Bydgoskie Przedmieście in Toruń; Lidia Gerc, Julius Habicht – architekt Banku Rzeszy / Julius Habicht. The architect of the Reich Bank; Justyna Gibbs, Sopockie Łazienki z początku XX wieku  / The Sopot South and North Baths from the beginning of the 20th century; Wojciech Romaniak, Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928-1939 /  Architecture and town planning of Jurata in 1928-1939; Agnieszka Jelonkiewicz-Chęć, Architektura pałacowo-ogrodowa w Kozienicach na przełomie XIX i XX wieku / The palace-garden architecture in Kozienice at the turn of the 19th and the 20th century; Tomasz Śleboda, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Waszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski / The Central Insitute of Physical Education in Warsaw. The architecture of the monumental sports center in Poland between WW I and WW II  

Toruń 2000;  ISBN 83-231-1201-0 (175 s.)

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

Spis treści: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Dariusz Markowski, Wnętrza projektu Henry’ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie – parce badawczo-konserwatorskie / Henry van de Velde’s interiors of sanatorium in Trzebiechów - research and restoration activities; Krzysztof Stefański, Neoklasycyzm, nowy klasycyzm, klasycyzm akademicki – formy klasyczne w architekturze polskiej 1907-1914 / Neo-Classicism, New Clasicism, Academic Classicism – Clasical Forms in the Polish Architecture 1907-1914; Jakub Lewicki, Dwa modernizmy – warszawski i lwowski – próba porównania/ Two modernisms – the Warsawian and Lwów [Lviv] ones – an attempt of comparison; Jurij Biriulow, Nowe tendencje w architekturze, rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 1905-1918 / New tendencies in the architecture, architectural sculpture and interior design in Lwów [Lviv] 1905-1918; Nijolė Tolvaišienė, Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku / Origins of rationalist trends in architecture of Vilna [Wilno, Vilnius] circa 1910; Hanna Grzeszczuk-Brendel, Obok modernizmu – reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku. Poznań w orbicie wpływów europejskich / Apart of Modernism – reformative tendencies  in the architecture of early 20th century; Gabriela Klause, Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 w twórczości Rogera Sławskiego / The problem of identification of the style of around the Year 1800 in Roger Sławski’s Output; Lidia Gerc, Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku – Kołobrzeg, Kostrzyn i Poznań / Reichsbanks in Pomerania and Great Poland after 1910 – Kołobrzeg, Kostrzyn and Poznań; Bożena Grzegorczyk, Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej. Problem nowatorstwa i autorstwa / The Wrocław (Breslau) building of the Gotthelf Foundation in the aspect of the architectural tradition. The issue of novelty and authorship; Magdalena Kunińska, Wieczny i niezmienny trójdźwięk idei w sztuce: o kształtowaniu się teorii architektury modernistycznej / Everlasting and constant triad of ideas in art. On forming of modernistic architecture theory; Anna Sieradzka, Początki awangardy w meblarstwie polskim lat 1904-1914 / The beginning of the avant-garde in Polish furniture design of 1904-1914; Mirella Korzus, Scenografia Wincentego Drabika w Teatrze Polskim w Warszawie / Wincent Drabik’s stage designs in Teatr Polski in Warsaw; Marta Leśniakowska, „Lekceważone córki Almae Mater” – pionierki architektury w Polsce / The disdained daughters of Almae Mater – female pionieers of architecture in Poland

Toruń 2007; ISBN 978-83-231-2117-6  (175 s.) 

T. 3, red. J. Kucharzewska, J. Malinowski

T. 3, red. J. Kucharzewska, J. Malinowski

Spis treści: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Bożena Grzegorczyk, Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia / Master builders and architects in the 19th century Wrocław; Izabela Ciesielska, Szpital Księżnej Doroty de Talleyrand-Perrigord w Żaganiu na tle architektury niemieckich szpitali XIX wieku / The hospital of Dorothea de Talleyrand-Perrigord’s foudation in Żagań against the architecture of German hospitals in 19th century; Joanna Kucharzewska, Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej na tle XIX-wiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim / Toruń synagogue complex at the Szczytna Street <Schillerstrasse> in the 19th century social and historical changes under Prussian rule; Marta Rymar, Dworzec kolejowy w Przemyślu  / Railway station in Przemyśl 1860-1885; Lidia Gerc, Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej prosperity miasta / The Reichsbank in Gdańsk – the symbol of financial golden age of the city; Anna Jodko, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim  / The Lord Christ church in Gorzów Wielkopolski; Katarzyna Rogalska, Przedwojenna twórczość Zygmunta Stępińskiego / The pre-war works of Zygmunt Stępiński

Toruń 2009;   ISBN 978-83-231-2377-4  (183 s.)

T.4, red. J. Kucharzewska

T.4, red. J. Kucharzewska

Spis treści: Joanna Kucharzewska,  Przedmowa / Foreword; Lidia Gerc, Selfridges w Birningham. Najbrzydszy budynek świata?  -  Selfridges in Birningham. The Ugliest Building in the World?; Lidia Klein, Wstretne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty – Repulsive bodies. On the notion of abjection in Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta works; Jarosław Trybuś, TRWA-NIE Wezwanie do zaakceptowania niepewności -  (N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainly; Joanna Kucharzewska, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze – Fine work. Several remarks on contemporary ornamentation in architecture; Jakub Petri, Fenomen japońskiej Architektury prowizorycznej – The phenomenon of temporary architecture; Marianna Kupść, Obraz najnowszej architektury japońskiej (na wybranych przykładach) – A view of latest Japanese architecture (based on the example); Ewa Maria Kido, Nowa architektura japońska – The new Japanese architecture.

Toruń 2011; ISBN 987-83-231-2624-9 (210 s.) 

Seria: Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary

2001, nr 1 (1), red.  Jerzy Malinowski

2001, nr 1 (1), red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial;  Jerzy Zbigniew Moryto, Digitalnie i sieciowo /  Digitising and networking; Małgorzata  Jankowska, Ciało zbiorowe. Pomiędzy formą doskonałą a odbiciem ludzkiej niedoskonałości / Collective Body. Between the perfect form and the reflection of human imperfection; Joanna Chlebowska, Cenzura społeczna w plakacie reklamowym. Oliviero Toscani i kampania firmy Benetton / Public censorship in advertising poster. Oliviero Toscani and the Benetton campaign;  Monika Kosteczko, "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa. Rola barwy w koncepcji plastycznej filmu / „Sanatorium under the sign of the hourglass” directed by Wojciech Jerzy Has. The role of color in the artistic conception of the movie;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Józef Saunders, Wiadomości o życiu i dziełach Szymona Czechowicza / „Notes on the life and works of Szymon Czechowicz” - editorial; Renata Bumbul, Twórczość malarska Szymona Czechowicza w Wilnie / Paintings of Szymon Czechowicz in Vilna; Małgorzata Geron, Twórczość Stanisława Borysowskiego / The paintings of Stanisław Borysowski; Joanna Maria Rolicz, Grafika Stanisława Borysowskiego z lat 1952-1987 / Engravings by Stanisław Borysowski from the period 1952-1987; Kronika  / Chronicle

Toruń 2001;   ISBN 8323114129  (112 s.) 

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

2002, nr 1 (2), red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Maciej Szańkowski, Kilka refleksji i przypomnień spisanych przy okazji przeniesienia Zakładu Rzeźby do nowej siedziby / Some thoughts and memories wrote down while transfering the Department of Sculpture to the new location;  Dorota Grubba, Twórczość Stanisława Horno-Popławskiego Szkic o inspiracjach, formie i ikonografii / The artistic production of Stanisław Horno-Popławski. Study on the inspiration, form and iconography; Sulisława Ciechanowska, Cykle rzeźbiarskie Adolfa Ryszki z lat 1965-1970 / Sculpture cycles by Adolf Ryszka from the years 1965-1970; Maciej Szańkowski, Adolf Ryszka /Adolf Ryszka; Anita Oborska, Jedność przestrzeni w kompozycjach Katarzyny Kobro / The unity of space in compositions by Katarzyna Kobro; Monika Szczygieł, Sztandary Władysława Hasiora/ The Banners by Władysław Hasior; Małgorzata Jankowska, Instalacja wideo pomiędzy przestrzenią a obrazem /A video installation beetwen space and image;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty: Kanuty Rusiecki, O malarstwie. Z dziennika odprawionej podróży z Wilna do Paryża w 1821 roku i ze Szkicowników z Włoch z lat 1822-1831 / About painting. From diary of the  journey from Vilna 1821 to Paris and Italian Sketchbooks 1822-1831; Stanisław Pigoń, Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki w procesie filareckim / Józef Staniszewski i Kanuty Rusiecki during the  trial of the Filaret Association; Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Kronika / Chronicle: Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu / Section of Study and Restoration of Oriental Works of Art, Nicolaus Copernicus University in Torun

Toruń 2001;  ISBN 17300215  (115 s.)

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

2002, nr 2 (3), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Agata Soczyńska, „Czy widziałeś oczy błazna?” Autokreacja w formistycznych wierszach i autoportretach Tytusa Czyżewskiego / „Have you seen the eyes of the clown?” The Auto-creation in the Formist’s verses and self-portraits by Tytus Czyżewski; Jerzy Malinowski, Twórczość malarska Joachima Weingarta / The art of painting of Joachim Weingart; Marta Dobrowolska, Kolor i ekspresja w malarstwie Artura Nachta-Samborskiego/ Colour and expression in paintings by Artur Nacht-Samborski; Renata Piątkowska, Zagłada i ocalenie Jonasza Sterna / The extermination and salvation of Jonasz Stern; Magdalena Gniady-Kania, Polska szkoła ilustracji. O twórczości Jana Młodożeńca, Józefa Wilkonia i Janusza Stannego/ The Polish school of illustration. On the work of Jan Młodożeniec, Jan Wilkoń and Janusz Stanny; Marta Ipczyńska, Między rzeczywistością a fantazją. Twórczość Albina Bunovskiego w latach 1975-1986 / Between the reality and fantasy. The works of Albin Brunovsky in the years 1975-1986; Barbara Radlińska, Faktura w grafice Wojciecha Krzywobłockiego / The texture in engravings by Wojciech Krzywobłocki; Kronika / Chronicle   

Toruń  2002;  ISBN 17300215  (113 s.)

2003, nr 1 (4), red.  Jerzy Malinowski:

2003, nr 1 (4), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji/ Editorial; Janusz Janowski, Józef Pankiewicz wobec „łacińskiej tradycji” malarstwa europejskiego / Józef Pankiewicz towards the „Latin tradition” of the European painting; Jerzy Malinowski, O Mojżeszu Kislingu z polskiego punktu widzenia / On Moise Kisling from the Polish point of view; Rafał Czwichocki, Twórczość portretowa Czesława Rzepińskiego/ The portrait works of Czesław Rzepiński; Monika Kozień-Świca, Kantorowski mit Paryża. Od ‘Jeunes peintres de la Tradition française” do „Le Nouveau Réalisme” / The Tadeusz Kantor’s  “myth of Paris”. From “Jeunes peintres de la Tradition française” to „Le Nouveau Réalisme”; Miłosz Pobiedziński, Obrazy komputerowe Jana Pamuły / Jan Pamuła – the computer paintings;  Z tradycji Wydziału / From the tradition of Faculty : Inessa Swirida, Listy Józefa Saundersa do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego / The letters od Józef (Joseph) Saunders to Prince Adam Czartoryski; Kronika / Chronicle: Mirosław Adam Supruniuk, Archiwum Emigracji – warsztat do badań dla historyków sztuki polskiej XX w./ The Emigration Archives - the research field for the historians of Polish art of the 20th century

Toruń 2003; ISBN 17300215  (120 s.)

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

2003, nr 2 (5), red. Jerzy Malinowski:

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Marta Ipczyńska, Rysunek i grafika symbolistów czeskich na początku XX w./ The drawings and engraving of Czech symbolists at the beginning of the 20th century; Katarzyna Kulpińska, Ilustracje i winiety w młodopolskich czasopismach artystyczno-literackich – zagadnienia formy / The illustrations and headpieces in Young-Polish literary and artistic magazines – the question of form; Anna Zaspa, Motywy huculskie w malarstwie polskim i ukraińskim ok. 1900 r. / The Hutsul (East-Carpathian) motifs in Polish and Ukrainian painting ca.1900; Jerzy Malinowski, Malarstwo Zygmunta Menkesa / The painting of Zygmunt Menkes; Anna Polańska, Przedwojenna twórczość fotograficzna Aleksandra Krzywobłockiego / The pre-war photographic works of Aleksander Krzywobłocki; Z tradycji Pomorza i Kujaw/ The tradition of Pomerania and Kuyavia:  Katarzyna Kulpińska, Gertruda von Kunowski – zapomniana bydgoszczanka / Gertrud von Kunowski – the forgotten citizen of Bydgoszcz; Barbara Chojnacka, Rola bydgoskiego Muzeum Miejskiego w kształtowaniu środowiska artystycznego w latach 1923-1929 / The role of Bydgoszcz City Museum in the formation of artistic circles in the years 1923-1929; Kronika/ Chronicle

Toruń 2003;  ISBN 17300215   (130 s.)

2004, nr 1(6), red. Jerzy Malinowski

2004, nr 1(6), red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Warszawskie środowisko artystyczne początku XX wieku (w stulecie założenie Szkoły / Akademii Sztuk Pięknych) / The Warsaw artistic environment of early 20th century (on the centennial anniversary of the establishing of the School/ Academy of Fine Arts); Marta Ipczyńska, Od kubizmu do konstruktywizmu – grafika czeskiej awangardy artystycznej lat dwudziestych / From cubism to constructivism – graphics of the Czech artistic avant-garde of the 1920s; Łukasz Wiese, Obsesja alchemika. Walka z demonami jako motyw twórczości Jana Švankmajera / The alchemist’s obsession. Fighting the demons as a main motif of the work of Jan Švankmajer; Magdalena Kubacka, Geneza rzeźby Aliny Szapocznikow a praskie środowisko artystyczne / The genesis of the sculpture of Alina Szapocznikow and the Praque artistic environment; Joanna Chołaścińska, Wywoływanie ducha Kafki. Portret pisarza w filmie animowanym Piotra Dumały Franz Kafka / Calling up the spirit of Kafka. An ambiguous portrait of the writer in the animated film by Piotr Dumała „Franz Kafka”; Jerzy Malinowski, Leopold Gottlieb – między symbolizmem a École de Paris – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci artysty / Leopold Gottlieb – between the symbolism and École de Paris (on the seventieth anniversary of the death of the artist); Anna Polańska, Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego z lat 1948-1973 / Photomontages by Aleksander Krzywobłocki of the years 1948-1973; Monika Piendyk-Przeździecka, Literackie inspiracje w twórczości Izabelli Gustowskiej z lat 1971-2001 / Literary inspirations in the works by Izabella Gustowska of the years 1971-2001; Kronika / Chronicle; Anna Wiśniewska, III Ogólnopolskie Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu / III Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Toruń 2004;   ISBN 17300215 (135 s.)

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

2004, nr 2 (7), red. Katarzyna Kulpińska

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / Editorial; Katarzyna Kulpińska, Zakład Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK / Department of Graphic Design, the Faculty of Fine Arts, NCU; Przemysław Manna, Język plakatu Tadeusza Trepkowskiego / The language of Posters by Tadeusz Trepkowski; Ewelina Czeberkus, Plakaty Eugeniusza Get Stankiewicza – aspekt polityczny i kulturalny / Posters by Eugeniusz Get Stankiewicz – political and cultural aspects; Aleksander Czyż, Plakat typograficzny na przykładzie twórczości Władysława Pluty / Typographic poster. The artwork of Władysław Pluta; Marta Danowska, Bajki dla dorosłych, kilka uwag o plakatach Romana Kalarusa / Adult fairy-tales. Several remarks on posters by Roman Kalarus; Izabella Kossak, Znak w twórczości Lexa Drewińskiego / A sign in Lex Drewiński’s artworks; Joanna Skiba, Archetyp maski w plakatach Wiktora Sadowskiego / An archetype of a mask in Wiktor Sadowski’s posters; Katarzyna Dróżdż, Vlepka jako zjawisko kulturowe – historia i forma / The sticker as a cultural phenomenon – the history and form;  Z tradycji Pomorza i Kujaw / The tradition of Pomerania and Kuyavia; Iwona Kluk, Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. Przyczynek do malarstwa portretowego w dawnych Prusach Wschodnich w 2 poł. XIX w. (część / part I) / Gustav Graef – Ludwig Rosenfelder – Emil Neide. A contribution to portrait painting in former East Prussia in the second half of 19th  (part I); Katarzyna Kulpińska, Grafika warsztatowa i użytkowa w twórczości Waltera Leistikowa / Walter Leistikow’s engravings and commercial design; Ewa Wawrzyniak, Gdańskie środowisko artystyczne około 1900-1945 / Danzig artistic society in year 1900-1945; Kronika / Chronicle; Jerzy Malinowski, I Spotkanie Japońskich i Polskich Historyków Sztuki i Muzykologów / The First Meeting of Japanese and Polish Art Historians and Musicologists

Toruń 2004;  ISBN 17300215  (183 s.)

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

2005, nr 1 (8), red. Małgorzata Jankowska:

Spis treści: Małgorzata Jankowska, Od redakcji - Editorial; Antoni Porczak, Interakcja medialna  i percepcja operacyjna / Media interaction and operating perception; Katarzyna Prajzner, Poetyka interaktywnego tekstu kultury / Poetics of the interactive text of culture; Dorota Chilińska, Interaktywność – „sztuka feedbacku” / Interactivity – the art of “feedback; Joanna Dreszer, Małgorzata Jankowska,  Interakcja i narracja, czyli o doświadczeniu i strukturze dzieła interaktywnego / Interaction and narration – experience and structure of the interactive work; Monika Kosteczko, Przekształcenia kina: między oddziaływaniem a interakcją / Cinema transformations: between influence and interaction; Łukasz Ronduda, Subwersja i strategie interaktywne gier komputerowych / Software Art in Computer Games; Christopher Hales, Czy interaktywne fabularne filmy i programy telewizyjne mają przed sobą przyszłość? / Is there a future for interactive 'live action' films and TV?; Katalog / Cataloque;  Spotkania Pracowni - Europejskie Spotkania Medialne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2001 – 2005 / The Meeting Festival - European Intermedia Meeting  Wozownia Art Gallery, Toruń 2001 – 2005. 

Toruń 2005;   ISBN 17300215 (90 s.)

Poza seriami / Without series:

Jerzy Malinowski: Leon Wyczółkowski [Leon Wyczółkowski]

Jerzy Malinowski: Leon Wyczółkowski [Leon Wyczółkowski]

Wyd. Ryszard Kluszczyński, I wyd. / edtion Kraków 1995;  II wyd./edition, Kraków 2002;  ISBN 83-86328-47-9 (128 s.)

Małgorzata Jankowska, Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957-1981 [The artists’ film. Sketches on the history of plastic film and photo-media movement in Poland 1957 – 1981]

Małgorzata Jankowska, Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957-1981 [The artists’ film. Sketches on the history of plastic film and photo-media movement in Poland 1957 – 1981]

Toruń   2002;   ISBN 83-231-1455-2  (174 s.) 

Studia o artystach XVIII – XX w / Studies on artists of the 18th – 20th century,  red. Jerzy Malinowski

Studia o artystach XVIII – XX w / Studies on artists of the 18th – 20th century, red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Wprowadzenie / Introduction; Ewa Łomnicka-Żakowska, Jak Daniel Chodowiecki bajki Gellerta ilustrował / How Daniel Chodowiecki illustrated the fairy Tales by Gellert; Anna Ziemlewska, Historia Polski w szkicach i obrazach Aleksandra Lessera / The history of Poland in sketches and paintings by Aleksander Lesser; Katarzyna Rutkowska, Malarstwo historyczno-rodzajowe Wilhelma Leopolskiego / Wilhelm Leopolski’s historical and genre paintings; Jurij Biriulow, Antoni Popiel - twórca pomnika Mickiewicza we Lwowie / Antoni Popiel – the author of Adam Mickiewicz monument in Lviv [Lwów]; Tamara Sztyma, Henryk Glicenstein jako "artysta żydowski"/ Henryk Glicenstein as „Jewish artist”; Urszula Ulatowska, Stanisław Kuczborski - artysta i jego epoka / Stanisław Kuczborski - the artist and his times; Anna Cudnowska, Przypomnienie Stanisława Jarockiego / The reminiscence of Stanisław Jarocki; Małgorzata Geron, Twórczość Tymona Niesiołowskiego do 1914 roku / The works of Tymon Niesiołowski before 1914; Jolanta Otkałło, O polichromii Wacława Borowskiego w kościele w Miłosławiu (1913-1914 ) / The murals by Wacław Borowski in the church in Miłosław (1991301914); Jerzy Malinowski, O twórczości Jerzego Merkla / On the works of Jerzy Merkel

Toruń 2003;   ISBN 83-231-1614-8   (319 s.) 

Lidia Gerc, Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego

Lidia Gerc, Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego

Toruń 2006    ISBN 83-231-1982-1  (80 s.)

Lidia Gerc, Collegium Maximum of Nicolas Copernicus University in Torun. The 0ld Building of the Reichbank and National Polish Bank

 Toruń 2006;   ISBN 83-231-1983-X  (80 s.)

WYDAWNICTWO NERITON / NERITON PUBLISHING HOUSE

Seria: Sztuka nowoczesna /  Modern Art 

[T. I] Marzena Kulig, Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Architecture of the Tatras shelters of the Polish Tatra Society in interwar period

[T. I] Marzena Kulig, Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Architecture of the Tatras shelters of the Polish Tatra Society in interwar period

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-47-9 (186 s., 63 il.)

[T. II] Anna Glazik, Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937) / A world of beliefs and fantasy locked in sculpture-works of Jędrzej Wowro (1864-1937)

[T. II] Anna Glazik, Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937) / A world of beliefs and fantasy locked in sculpture-works of Jędrzej Wowro (1864-1937)

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-40-1   (120 s., 30 il. kol.) 

[T.III] Beata Pranke, Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego [The „chłopomania” (peasant-craze) trend in the paintings of Stanisław Radziejowski

[T.III] Beata Pranke, Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego [The „chłopomania” (peasant-craze) trend in the paintings of Stanisław Radziejowski

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-53-3 (130 s., 24 il., 8 il.kol. )  

[T. IV] Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Życie i twórczość / Tymon Niesiołowski (1882-1965). His life and oeuvre

[T. IV] Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Życie i twórczość / Tymon Niesiołowski (1882-1965). His life and oeuvre

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-69-X  (233 s., 89 il. kol.)

 [T. V] Małgorzata Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła / Video, video installation, video performance in Poland 1973-1994. History. Artists. Works

[T. V] Małgorzata Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła / Video, video installation, video performance in Poland 1973-1994. History. Artists. Works

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-93-2  (256 s.) 

 [T. VI] Agnieszka Chrzanowska, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish „repoussé” technique in Poland

[T. VI] Agnieszka Chrzanowska, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish „repoussé” technique in Poland

Warszawa 2005;  ISBN 83-89729-22-9  (132 s., 38 il.)

[T. VII] Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 / Die Architektur and Stadtplanung der Stadt Thorn der Jahre 1871-1920

[T. VII] Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 / Die Architektur and Stadtplanung der Stadt Thorn der Jahre 1871-1920

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-69-X  (472 s., 64 il. kol.)

[T. VIII] Renata Piątkowska, Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramsztyk / Between Ziemiańska Café and Montparnasse. Roman Kramsztyk

[T. VIII] Renata Piątkowska, Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramsztyk / Between Ziemiańska Café and Montparnasse. Roman Kramsztyk

Warszawa 2004; ISBN 83-88973-86-X (314 s.) 

[T. IX] Katarzyna Rutkowska, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego / The paintings of Wilhelm Leopolski

[T. IX] Katarzyna Rutkowska, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego / The paintings of Wilhelm Leopolski

Warszawa 2004; ISBN 83-89729-00-8 (203 s., 25 il.)

 [T. X] Anna Dzierżyc-Horniak, Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005 / Pages written with gesture. Painting of Maria Stangret-Kantor 1957-2005

[T. X] Anna Dzierżyc-Horniak, Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005 / Pages written with gesture. Painting of Maria Stangret-Kantor 1957-2005

Warszawa 2005; ISBN 83-89729-44-X  (218 s., 39 il.)

[T. XI] Piotr Kopszak, Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy / Art criticism of Teodor de Wyzewa

[T. XI] Piotr Kopszak, Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy / Art criticism of Teodor de Wyzewa

Warszawa 2005; ISBN  83-89729-42-3  (176 s.)

 [T. XII] Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 / Selected Problems of Urban Planning and Architecture in the Province of Pomerania, 1920-1939

[T. XII] Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 / Selected Problems of Urban Planning and Architecture in the Province of Pomerania, 1920-1939

Warszawa 2005;  ISBN 83-89729-4 (254 s., 62 il.) 

[T. XIII] Kamila Wilnowicz-Ćwieczkowska, Sztuka niedopowiedzeń. Malarstwo Łukasza Korolkiewicza / The art of understatement. Painting of Łukasz Korolkiewicz

[T. XIII] Kamila Wilnowicz-Ćwieczkowska, Sztuka niedopowiedzeń. Malarstwo Łukasza Korolkiewicza / The art of understatement. Painting of Łukasz Korolkiewicz

Warszawa 2005;  ISBN  83-89729-26-1 (128 s., 10 il.)

[T. XIV] Agata Soczyńska, Tytus Czyżewski. Malarz – poeta / Tytus Czyżewski. Painter - poet

[T. XIV] Agata Soczyńska, Tytus Czyżewski. Malarz – poeta / Tytus Czyżewski. Painter - poet

Warszawa 2006;  ISBN  83-89729-65-2 (284 s., 20 il. kol.)

T. XV Marta Ipczyńska-Budziak, Między swojskością a nowoczesnością. Grafika słowacka XX wieku / Between national tradition and modernity. Slovak graphic art of the twenthieth century

T. XV Marta Ipczyńska-Budziak, Między swojskością a nowoczesnością. Grafika słowacka XX wieku / Between national tradition and modernity. Slovak graphic art of the twenthieth century

Warszawa 2009;  ISBN  978-83-7543-030-1   (236 s.,  20  il.) 

T. XVI Marta Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Architecture of the Galician Railway of Archduke Charles Louis’ stations 1855-1910

T. XVI Marta Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Architecture of the Galician Railway of Archduke Charles Louis’ stations 1855-1910

Warszawa 2009;  ISBN 978-83-7543-089-9  (254 s., 44 il. kol)

Seria: Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku, red. Jerzy Malinowski:

[T. I]  Honorata Bartoszewska-Butryn, Twórczość plastyczna Konrada Winklera w latach 1918-1939

[T. I] Honorata Bartoszewska-Butryn, Twórczość plastyczna Konrada Winklera w latach 1918-1939

[T. I]   Honorata Bartoszewska-Butryn, Twórczość plastyczna Konrada Winklera w latach 1918-1939 / Artistic creativity of Konrad Winkler 1918-1939; Aneta Dardzińska [Tetmer], Aleksander Rafałowski. Monografia artysty do 1939 roku) / Aleksander Rafałowski. Monographic study on  the artist’s works to 1939

Warszawa 2006;  ISBN 83-89729-61-X  (s. 295)  

[T. II] Małgorzata Kozłowska, Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) / Life carved with a chisel. Artistic creativity of Krystyna Wroblewska (1904-1994)

[T. II] Małgorzata Kozłowska, Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) / Life carved with a chisel. Artistic creativity of Krystyna Wroblewska (1904-1994)

Warszawa 2007;   ISBN 978-83-7543-000-4 (s. 220)

[T. III] Tamara Sztyma-Knasiecka, Syn swojego Ludu. Twórczość Henryka Glicensteina, 1870–1942) / A son of his people: life and works of Henryk Glicenstein (1870-1942)

[T. III] Tamara Sztyma-Knasiecka, Syn swojego Ludu. Twórczość Henryka Glicensteina, 1870–1942) / A son of his people: life and works of Henryk Glicenstein (1870-1942)

Warszawa 2008: ISBN 978-83-7543-010-3 (s. 220)

 [T. IV] Mirella Korzus, Twórczość scenograficzna Wincentego Drabika / Stage design of Wincenty Drabik

[T. IV] Mirella Korzus, Twórczość scenograficzna Wincentego Drabika / Stage design of Wincenty Drabik

Warszawa 2009;  ISBN 978-83-7543-087-5  (s. 258)

Seria: Rzeźba XVIII – XX wieku

 Jurij Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy / The Lviw [Lwow] scuplture from the second half of the 18th century to 1939. From early Classicism to Avant-garde

Jurij Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy / The Lviw [Lwow] scuplture from the second half of the 18th century to 1939. From early Classicism to Avant-garde

Warszawa 2007;  ISBN 978-83-7543-009-7  (338 s., 56 il. kol.)

Poza seriami / Without series:

Ewa Żakowska-Łomnicka, Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską / Die Porträtgraphik der Wettinerepoche in Polen in Anlehnung an die spätbarocke europäische Graphik

Ewa Żakowska-Łomnicka, Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską / Die Porträtgraphik der Wettinerepoche in Polen in Anlehnung an die spätbarocke europäische Graphik

Warszawa 2003;  ISBN 83-888973-41-X  (304 s.)

WYDAWNICTWO DIG / DIG PUBLISHING HOUSE

Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku [Polish painting of the 19th century]

Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku [Polish painting of the 19th century]

Warszawa 2003;  ISBN 83-7181-290-6  (400 s.)

 Katarzyna Kulpińska, Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych / The layout of literary and artistic journals connected with “Young Poland” movement

Katarzyna Kulpińska, Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych / The layout of literary and artistic journals connected with “Young Poland” movement

Warszawa 2005;  ISBN  83-7181-381-3  (336 s.)

Wioletta Brzezińska, Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza [Masonic symbolism in palace-garden complex of Młynów in Aleksander Chodkiewicz time]

Wioletta Brzezińska, Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza [Masonic symbolism in palace-garden complex of Młynów in Aleksander Chodkiewicz time]

Warszawa 2006;  ISBN 83-7181-430-5  (56 s., 52 il.) 

 Ewa Jurkowska – Brzoska, „Świat jest piekłem”. Groteskowy świat w twórczości Jana Lebensteina [‘’World is Hell”. Grotesque world in the works of Jan Lebenstein]

Ewa Jurkowska – Brzoska, „Świat jest piekłem”. Groteskowy świat w twórczości Jana Lebensteina [‘’World is Hell”. Grotesque world in the works of Jan Lebenstein]

Warszawa  2007;  ISBN 83-7181-423-2 (78 s., 31 il.)

 Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia / Polish sculpture of the late 19th and early 20th century, red. Jerzy Malinowski

Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia / Polish sculpture of the late 19th and early 20th century, red. Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Przedmowa [Foreword]; Renata Piątkowska, „Szczęśliwy artysta Gabowicz…” Józef (Mojżesz) Gabowicz (1862-1939) / „Successful artist Gabowicz…” Józef (Mojżesz) Gabowicz (1862-1939); Tamara Sztyma-Knasiecka, „Syn swojego ludu”. Ideologia syjonistyczna i wątki religijne w twórczości Henryka Glicensteina (1870-1942) /   Son of his people. Zionist ideology and religious motifs in the work of  Henryk  Glicenstein 

 Warszawa 2007;  ISBN 978- 83-7181-449-6    (161 s., 53 il.)

Anna Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej / Comedy of Sublimation. Paradigm Shift and Ethos of the Real in American Art

Anna Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej / Comedy of Sublimation. Paradigm Shift and Ethos of the Real in American Art

Warszawa 2010;  ISBN 978-83-7181-   (390 s.)

Marta Ipczyńska-Budziak, Współczesna grafika słowacka 1957-1990 / Contemporary Slovak graphic 1957-1990

Marta Ipczyńska-Budziak, Współczesna grafika słowacka 1957-1990 / Contemporary Slovak graphic 1957-1990

Warszawa 2011; ISBN 978-83-7181-670-3 (226 s.)

KONFERENCJE SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU/ CONFERENCES ON MODERN AND CONTEMPORARY ART IN TORUŃ

Sztuka lat 1905 – 1923. Malarstwo – Rzeźba – Grafika – Krytyka Artystyczna. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 21 – 23 września 2005

Sztuka lat 1905 – 1923. Malarstwo – Rzeźba – Grafika – Krytyka Artystyczna. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 21 – 23 września 2005

Sztuka lat 1905 – 1923. Malarstwo – Rzeźba – Grafika – Krytyka Artystyczna. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 21 – 23 września 2005  / Art from 1905 until 1923. Paintings – Scuplture – Print – Art criticism. Post-conference volume, Toruń 21-23 September 2005, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski 

Spis treści: Jerzy Malinowski,  Koniec wieku czy początek  epoki – wprowadzenie  / The end of the 19th  century or the beginning of the new epoch; Małgorzata Geron,  Grupa  Pięciu (1905 – 1908) / The Group of Five (1905 – 1908); Waldemar Okoń,   Rok 1905 / The year 1905; Aneta Pawłowska, Tendencje  klasycyzujące  w  rzeźbie polskiej w latach 1905-1923 / Neo classical trends in Polish sculpture between 1905 and 1923; Małgorzata  Szelągowska,   W cieniu mistrzów francuskich – polska rzeźba nowego klasycyzmu / Polish new classical sculpture – in the shadow of French masters; Tamara Sztyma-Knasiecka, Neoklasycyzm i ekspresjonizm w  twórczości  Henryka  Glicensteina / Neoclassicism and expressionism in the art of Henryk Glicenstein; Artur Tanikowski,  Portret podwójny z czasów młodości. Leopold Gottlieb i Xawery Dunikowski / The dual portrait from the youth. Leopold Gottlieb and Xawery Dunikowski; Janusz Janowski,  Wczesna twórczość Mojżesza Kislinga (1891- 1953) / Early works of Moise Kisling (1891 – 1953); Tomasz Gryglewicz,  Wilhelm   Wyrwiński – zapomniany  artysta / Wilhelm Wyrwiński. A forgotten artist; Katarzyna Woźniak, „Młoda Sztuka”  – stracona szansa na nowoczesność / ”Young Art” – A lost chance for modernity; Mirosław Wachowiak,  Epoka  czystego koloru – twórczość  Józefa  Pankiewicza w latach 1914-1918 / Epoch of  pure colour – the work of Józef Pankiewicz during the years 1914 – 1919; Beata  Mering,  Stanisław Przybyszewski a „Zdrój” / Stanisław Przybyszewski and ”Zdrój” ; Iwona Luba,  „Maski” wobec nowej sztuki / ”Masks” and new art; Agata Soczyńska,  Rola pejzażu z koncepcji sztuki Tytusa Czyżewskiego / The role of landscape in Tytus Czyżewski’s conception of art; Katarzyna Kulpińska, Grafika Jana Hrynkowskiego / Jan Hrynkowski’s graphic art; Honorata Bartoszewska,  Konrad Winkler – twórczość formistyczna / Konrad Winkler – art in Formism style; Michał Haake, Od dekoracyjności do płaszczyznowości. W stronę twórczości   Władysława   Skoczylasa / From decorativeness to flatness. In the direction of Władysław Skoczylas’art; Katarzyna Urbańska,  Tadeusz Cieślewski syn - w poszukiwaniu nowoczesności / Tadeusz Cieślewski son – searching of modernity; Katarzyna Chrudzimska-Uhera,  Między tradycją a  nowoczesnością. Rzeźba  sepulkralna  Jana  Szczepkowskiego w okresie 1905 – 1922 / Between tradition and modernity. Jan Szczepkowski’s sepulchral sculpture between 1905 – 1922; Marek Krejči,  W poszukiwaniu wzorców nowoczesności.  Problem   recepcji  zachodnioeuropejskiej  awangardy artystycznej w Europie  Środkowo-Wschodniej / In search of modernity standards. Paris experiences of Polish and Czech artists; Andrzej Szczerski, Awangarda brytyjska  i   polskie konteksty / British avant-garde and Polish contexts; Piotr Dąbrowski,  Rok Titanica. Recepcja postaw awangardowych w polskiej krytyce artystycznej po roku 1905  / The year of Titanic. Avant-garde sentiments and their reception of in Polish art criticism after 1905; Joanna Sosnowska,  Artystka i artysta u progu nowoczesności / Female and male artists on the verge of modernity; Renata Piątkowska, Żydowskie środowisko artystyczne w  Warszawie w początkach XX wieku / Jewish artistic society in the beginnings of the 20th century in Warsaw; Agnieszka Chmielewska, Geneza programu zreformowanej Szkoły Sztuk   Pięknych w Warszawie (1923) / The sources of the reformed Warsaw School of Fine Arts’ programme (1923); Stefania Kozakowska,  Między awangardą a antyawangardą, czyli „o polskim niebie” II Rzeczypospolitej / „Polish sky” – between avant-garde ant anti avant – garde; Marta Ipczyńska, Grafika słowacka około roku 1920 / The Slovak graphic art around 1920; Monika Wąs, Metropolis w sztuce niemieckiej awangardy / Metropolis in German avant- garde art; Justyna Wesołowska, „Valori Plastici”. Kształtowanie się teorii nowego klasycyzmu w sztuce europejskiej / „Valori Plastici”. The formation of new classicism in Europe

[Materiały z I Konferencji Sztuki Nowoczesnej, Toruń, 21 – 23 września 2005, część 1/  Papers presented at the First Conference on Modern and Contemporary Art in Toruń, 21-23 September 2005,  part 1]

Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

Toruń 2006;  ISBN 83 – 922006 – 4 – 0  (190 s., 26 il.)

Seria: Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture: T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. J. Kucharzewska, J. Malinowski

[Materiały z I Konferencji Sztuki Nowoczesnej, Toruń, 21 – 23 września 2005, część 2/  Papers presented at the First Conference on Modern and Contemporary Art in Toruń, 21-23 September 2005,  part 2]  

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 13-15 czerwca 2007 / History of art criticism and art theory. Post-conference volume, Toruń, 13-15 June 2007, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 13-15 czerwca 2007 / History of art criticism and art theory. Post-conference volume, Toruń, 13-15 June 2007, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski

Spis treści: Jerzy Malinowski, Wstęp [Introduction];  Anna Rucińska, Stanisława  Kostki  Potockiego krytyczne myśli o sztuce [Stanisław  Kostka  Potocki’s critical thoughts on art]; Lech Brusewicz, Czego krytycy nauczyli artystów ? [What did the critics teach the artists?]; Tomasz F. de Rosset, Ut poesia pictura – przypadek fałszerza Georgesa Pereca (korekta wcześniejszych refleksji) [Ut poesia pictura - the case of Georges Perec, a forger; edition of previous reflections]; Ryszard Kasperowicz, Sweetness and light. Z dziejów koncepcji “religii  sztuki”  w    XIX   wieku [Sweetness and light. From the history of the concept of “religion of art” in the 19th century]; Marek Zgórniak, Krytyka artystyczna we Francji w drugiej połowie XIX wieku (warunki rozwoju, główne tendencje i przegląd nowych publikacji) [Art criticism in France in the second half of the 19th century; the conditions of development, major trends, and a review of recent texts]; Łukasz Kiepuszewski, Transfiguracja Nietzschego. Obraz Rafaela w „Narodzinach tragedii” [Transfiguration of Nietzsche. The portrait of Raphael in The Birth of Tragedy]; Piotr Majewski, Krytyka jako „żywa konwersacja”. Funkcje krytyki w poglądach Wystana Hugh Audena [Art criticism as “animated conversation”. The functions of art criticism according to Wystan Hugh Auden]; Katarzyna Urbańska, Poststruktualistyczna krytyka poezji konkretnej [Poststructuralist critique of concrete poetry]; Aleksandra Giełdoń-Paszek, Polska XI -wieczna krytyka o pejzażu (w  świetle ówczesnej dydaktyki artystycznej) [The 19th century Polish landscape criticism in the light of artistic didactics of the day]; Aleksandra Krypczyk, Mit polskiego pejzażu. Twórczość  pejzażowo-rodzajowa polskich monachijczyków w świetle polskiej i niemieckiej  krytyki artystycznej [The myth of Polish landscape. The genre-landscape works of Polish Müncheners in the context of Polish and German art criticism]; Michał Haake, Stanisława Witkiewicza teoria twórczości portretowej [Stanisław Witkiewicz’s theory of portrait painting]; Anna Krężałek, Terminologia muzyczna w polskiej krytyce artystycznej ok. 1900 [Music terminology in Polish art criticism around 1900]; Jurij Biriulow, Lwowska teoria i krytyka sztuki o nowych prądach artystycznych w  latach 1890-1918 [Lwow theory  of  art  and art criticism on new artistic currents between 1890 and 1918]; Olga Bazelak, Słowiańszczyzna w publicystyce Mariana Wawrzenieckiego [Slavism in the articles by Marian Wawrzeniecki]; Radosław Okulicz-Kozaryn, Styl zepsuty jako język ideału. „Szlakami dusz  twórczych”  Jana Topassa [Spoilt style as a language of the perfect. Szlakami dusz  twórczych  (Following the artistic souls) by Jan Topass]; Anna Wierzbicka, „Nowa sztuka” w tekstach krytyka sztuki i  marszanda Adolfa Baslera. Lata 1907-1913 [New art”  in the in the texts by Adolf Basler, an art critic and art dealer. Years 1907-1913]; Justyna Wesołowska, Waldemar George i krytyka artystyczna wokół  „Les Italiens de  Paris”1928-1933 [Waldemar George and art criticism on Les Italiens de  Paris 1928-1933]; Maria J. Wiktoria Jaźwińska, Obraz kultury japońskiej w oczach francuskiej krytyki artystycznej przełomu XIX i XX wieku [Portraits of Japanese culture in French art criticism at the turn of the 19th and the 20th  century]; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Sztuka japońska w polskiej krytyce  artystycznej na przełomie XIX i XX wieku [ Japanese art in Polish art criticism at the turn of the 19th and the 20th  century]; Tamara Sztyma-Knasiecka, Dyskusja nad sztuką  żydowską na przełomie XIX i XX w. [Discussions on Jewish art at the turn of the 19th and the 20th century]; Małgorzata Stolarska-Fronia, Sztuka pod  znakiem zapytania. Problem  tożsamości  jako paradygmat w badaniach nad pojęciem  sztuki żydowskiej i próbach jej  legitymizacji przez krytykę artystyczną i historię sztuki późnego XX wieku i XXI wieku [Art called into question. The problem of identity as a paradigm in the research on the notion of Jewish art and the attempts of its legitimisation by art criticism and art history of the late 20th and the 21st century]; Małgorzata Geron, Wokół ankiety lwowskiej „Gazety Wieczornej” – „ Ekspresjonizm w sztuce plastycznej” (1918) [On the questionaire by Lwow Gazeta Wieczorna (Evening Paper) – ”Expressionism in plastic art” (1918)]; Piotr Dąbrowski, Forma - zakres i znaczenie pojęcia w warszawskiej krytyce  artystycznej okresu   międzywojennego [Form – the scope and the meaning of the notion in Varsovian art criticism of the interwar period]; Diana Wasilewska, Stylistyczno-retoryczne strategie dialogu z odbiorcą w krytyce  artystycznej dwudziestolecia międzywojennego [Stylistic and rhetoric strategies of a dialogue with the audience in the interwar art criticism]; Natasza Styrna, Krytyka artystyczna  na łamach wydawanego w Krakowie syjonistycznego „Nowego Dziennika” [Art criticism in the pages of Zionist Nowy Dziennik (New Daily Paper) issued in Krakow]; Katarzyna Kulpińska, Krytyka artystyczna na łamach „Grafiki  Polskiej”, „Grafiki” i innych czasopism dwudziestolecia międzywojennego, dotycząca twórczości polskich artystów grafików [Art criticism in the pages of  Grafika  Polska (Polish graphic arts), Grafika (graphic arts), and other periodicals of the interwar period referring to the works of Polish graphic artists]; Jan W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w oczach brytyjskiej i  polskiej krytyki artystycznej [Polish art galleries in London in the eyes of British and Polish art criticism]; Elżbieta Kal, Awangardyzacja i degradacja. Metakrytyka okresu realizmu socjalistycznego [Avant-gardism and degradation. Metacriticism in the socialist realism period]; Marcin Lachowski, „Nowoczesność” w kręgu Grupy Zamek [“Modernity” in the Zamek  Group circle]; Anna Dzierżyc-Horniak, Miejsce, archiwum, kolekcja. Teksty teoretyczne i manifesty programowe krytyków z Galerii Foksal w latach 1966-1984 [Theoretical texts and program manifestoes by the art critics from Foksal Gallery between 1960 and 1984]; Bartłomiej Gutowski, Cóż po krytyku w czasie marnym… . Sytuacja  polskiej  krytyki  artystycznej lat 80. [Who needs an art critic in meagre times… . The situation of Polish art criticism in the 1980s]; Piotr Juszkiewicz,  Krytyka i historia [Criticism and history]; Anna Markowska, Manifesty artystyczne ostatnich lat, czyli jak porzucić Krainę Płaskich [Artistic manifestoes created during last several years, or how to leave the Land of the Flat]; Marcin Pastwa, Obrazoznawstwo czy obrazoburstwo [Pictures studies or iconoclasm]; Eleonora Jedlińska, Współczesna krytyka artystyczna w poszukiwaniu  systemu  porozumienia ze sztuką [Contemporary art criticism in search of a system of understanding with art]

[Materiały z II Konferencji Sztuki Nowoczesnej Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Toruń, 13 – 15. 06 2007 / Papers presented at the Second Conference on Modern Art History of art criticism and art theory in Toruń, 13-15. 06 2007]

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009;  ISBN 978 – 83 – 7181 – 574 – 4 (522 s.)

KATALOGI WYSTAW / CATALOGUES OF EXHIBITIONS

Małgorzata Geron, Teresa Jakubowska. Grafika (wstęp) [Teresa Jakubowska. Graphic art (introduction)] katalog wystawy / catalogue of exhibition

Małgorzata Geron, Teresa Jakubowska. Grafika (wstęp) [Teresa Jakubowska. Graphic art (introduction)] katalog wystawy / catalogue of exhibition

Muzeum Okręgowe w Toruniu 2000; ISBN 83-87083-25-9    (s.160).

Małgorzata Geron [współautor / co-author Jadwiga Drozdowska], Sigmund Lipinsky. Rysunki i szkice malarskie ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu. Katalog daru Donatelli Episcopo - Lipinsky / Sigmund Lipinsky.

Małgorzata Geron [współautor / co-author Jadwiga Drozdowska], Sigmund Lipinsky. Rysunki i szkice malarskie ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu. Katalog daru Donatelli Episcopo - Lipinsky / Sigmund Lipinsky.

Małgorzata Geron [współautor / co-author  Jadwiga  Drozdowska], Sigmund Lipinsky. Rysunki i szkice malarskie ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu. Katalog daru Donatelli Episcopo - Lipinsky  / Sigmund Lipinsky. Zeichnungenn und Malerische Skizzen aus der Sammlung des Museums in Graudenz. Katalog der Gabe von Donatella Episcopo – Lipinsky

Muzeum w Grudziądzu 2003;  ISBN 83-88076-10-8  (96. s.)

Dorota Grubba, Stanisław Horno-Popławski. Droga sztuki - sztuka drogi. W setną rocznicę urodzin artysty [Stanisław Horno-Popławski. The road of art – the art of the way. On the centennial anniversary of the birthday of the artist]

Dorota Grubba, Stanisław Horno-Popławski. Droga sztuki - sztuka drogi. W setną rocznicę urodzin artysty [Stanisław Horno-Popławski. The road of art – the art of the way. On the centennial anniversary of the birthday of the artist]

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2003; ISBN 83-88210-38-6  (158 s.)

Anna Dzierżyc-Horniak, Maria Stangret-Kantor. Kartki zapisane gestem [Maria Stangret-Kantor. Pages written in gesture], katalog wystawy / catalogue of exhibition

Anna Dzierżyc-Horniak, Maria Stangret-Kantor. Kartki zapisane gestem [Maria Stangret-Kantor. Pages written in gesture], katalog wystawy / catalogue of exhibition

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2005;  ISBN 83-89657-07-4  (32 s.) 

Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Katalog wystawy monograficznej [Tymon Niesiołowski (1882-1965), catalogue of monograph exhibition]

Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Katalog wystawy monograficznej [Tymon Niesiołowski (1882-1965), catalogue of monograph exhibition]

Muzeum Okręgowe, Toruń 2005;   ISBN 83-870-83-73-9  (324 s.) 

Małgorzata Jankowska, Projekt Wozownia - Laboratorium Sztuki [Wozownia Project – Laboratory of Art]

Małgorzata Jankowska, Projekt Wozownia - Laboratorium Sztuki [Wozownia Project – Laboratory of Art]

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń  2008; ISBN  838965748  (31 s.) 

Małgorzata Jankowska, Słodycz i Zwątpienie [Sweetness and Despair]

Małgorzata Jankowska, Słodycz i Zwątpienie [Sweetness and Despair]

Galeria Sztuki Wozownia Toruń 2008;  ISBN 83-89657-52-x   (27  s.)

FORUM OF ART HISTORY AND CULTURAL HERITAGE OF CENTRAL, EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE:

Joseph Saunders, Discours sur l’influence et utilité des arts imitatifs / O wpływie I użytku sztuk naśladowczych [1810], opr. / ed. by Jerzy Malinowski

Joseph Saunders, Discours sur l’influence et utilité des arts imitatifs / O wpływie I użytku sztuk naśladowczych [1810], opr. / ed. by Jerzy Malinowski

Spis treści: Joseph Saunders, Discours sur l’influence et utilité des arts imitatifs /  O wpływie I użytku sztuk naśladowczych; Inessa Swirida,   Joseph Saunders; Jerzy Malinowski, L’Histoire de l’art dans l’ancient Université de Vilna et ses traditions / Historia Sztuki na dawnym Uniwersytecie Wileńskim i  jej tradycje. 

Wyd. Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej – Wyd. Tako, Toruń 2010; ISBN 978-83-924110-6-2 (80s.)

The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Jerzy Malinowski (ed.), Vol. I–2

The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Jerzy Malinowski (ed.), Vol. I–2

Spis treści:

VOL. I

- The genesis of art history as a science: Jerzy Malinowski, The art history at the ancient Vilna / Wilno / Vilnius University and its tradition; Inessa Svirida, Joseph Saunders: The making of the biography (historiography and sources); Vytautas Levandauskas, The history of architecture in academic works by professors of Vilna University in the first half of the 19th century; Anna Ekielska-Mardal, Dilettanti and the scientific workshop of the first Polish art historian. Italian art in the eyes of Stanisław Kostka Potocki during his journey between 1795 and 1797; Anna Gregorowicz-Metz [Rucinska], Stanisław Kostka Potocki – The first Polish art historian and his ideas about art in O sztuce u dzisiejszych (On the art of the Moderns); Jolanta Czerzniewska, Jan Feliks Piwarski’s News on the Print Room joined with the National Public Library in “Gazeta Literacka”– academic lecture or a method of studying art?; Marko Špikić, Strange parents, unrecognised child. The genesis of Croatian art history in the Vormarz period; Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec,  Bishop Josip Juraj Strossmayer and the founding of art history studies in Croatia; Ivana Mance, Ivan Kukuljević Sakcinski: Art history and politics in Croatia (second half of the 19th century); Ryszard Kasperowicz, Klaczko and Berenson – the politics of revivals; Stefan Muthesius, The beginnings of the “Cracow School of Art History”; Magdalena Kunińska,  In-cluded – ex-cluded. Marian Sokołowski’s building of the Monument of Art History at the end of the 19th century; Oksana Storchai, History of art study at Kiev University (the 19th century & the beginning of the 20th century); - Research on religious art: Armen Kazaryan, National and political problems in the history of architectural history of medieval Armenia and Southern Caucasus; Waldemar Deluga, Discovery and conservation of the Byzantine frescos in Poland and Lithuania in the 19th and 20th century; Andrzej Frejlich, The Polish-Ruthenian Archaeological Exhibition in Lwow/Lviv (1885) and beginnings of Polish researches on Byzantine art; Oleh Rudenko,The beauty of Greek Catholic church art in the Polish researchers’ works of the second part of 19th century; Jerzy Uścinowicz, Theology and the history of art within the Eastern Orthodox Church – methodological aspects of studies; Nataliya Ursu, Art history investigations of sacral heritage of the Dominican order of the 13th–19th centuries on Ukrainian lands; Inna Berezina, Sacral architecture of Kamyanets-Podilsky/Kamieniec Podolski – the town of multicultural heritage – in the investigations of art history of the 19th–20th centuries; Kristīne Ogle, Research traditions of the Jesuit artistic heritage in Latvia and their sources; Sergey R. Kravtsov, Studies of Jewish architecture in Central-Eastern Europe in historical perspective; - The historiography of art: Michael Sagaydak, Archaeology as a “cradle” of Ukrainian art studies (to the question of the origin of the Old Rus’ art); Jacek Tylicki, The history of art studies in Gdańsk; Katja Bernhardt, The historiography of art history in the second row. PhD-theses at the Department of Architecture, Danzig/Gdansk University of Technology (1904–1945);  Barbara Hryszko, A review of Polish research into Rococo with special emphasis on architecture; Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz,  To the problem of researches of the 18th century Russian art. Baron Vrangel and his role in the process of rediscovering of art of “gallant century” in Russia;  Krzysztof Stefański, National concepts in the research on history of Polish architecture in the 19th century and at the beginning of the 20th century; - Art history in the Islamic Europe: V. Belgin Demirsar Arli, Hatice Adiguzel, Past and present of art history education in Istanbul University; Elvan Topallı,  Assembling of Turkish painters by the state: creation of national art; Ayse N. Erek, Arts, architecture and the problem of nationalization in early republican Turkey; Beata Biedrońska-Słota, The history of Polish studies on Islamic art and the history of the artistic relations between Poland and the Islamic countries; Nuriya Akchurina-Muftieva,  Historiography of architecture and decorative arts of Crimean Tatars; Olga Ulemnova, The role of the Kazan fine art experts P..M. Dulsky and P. E. Kornilov in the establishment development of the Art, Art history and the Museum Affairs of the Soviet Tataria of the 1920–30s; Rauza Sultanova, Researches of art history of Tatarstan at the present stage.

VOL. II

VOL. II

- The formation of art history centers: Nikolai Khrenov, The history of art history: the realization of the Russian art history project of I. Grabar during the Silver Age and the post-war period;  Michela Passini, France and the evolution of art history in Central and Eastern Europe. Three cases of cultural transfer;  Odeta Žukauskienė, Jurgis Baltrušaitis: cross- cultural biography and cross-cultural art history; Kazimierz Piotrowski, The metacritic of Mieczysław Wallis;  Taras Stefanyshyn: Ukrainian art studies in Lwow/Lviv of the 20s – 1930s: personalities, works, tendencies; Lyudmila Sokolyuk, Dmytro Antonovych’s  general concept of Ukrainian art history and its significance for the modernteaching system; Matthew Rampley, Art history, racism and nationalism. Coriolan Petranu and art in Transylvania; Anca Bratuleanu, Alexandru Tzigara- Samurcas slide archive – a way to reconstruct the beginnings of Romanian art history as a scientific discipline; Krista Kodres, Two art histories: the (Baltic) German and Estonian versions of the history of Estonian art; Stella Pelse,  Latvian art historians as critics and theoreticians: art’s values and developments in the inter-war period; Tomasz Gryglewicz,  Studies on modern art in the Institute of the History Art, Jagiellonian University in Cracow in the 1970s – Mieczysław Porębski, Piotr Krakowski; Józef Grabski: The 30th anniversary of the IRSA Institute of Art Historical Research; - Art history and national ideologies: Agnieszka Chmielewska,  National art and the theory of nationalism; Lia Lindner,  Art history and national art as seen in Hungary from the mid 19th century to the beginning of the 20th century: Historicism versus Modernism; Rebecca Houze, Ethnography, art history, and the Design Reform Movement in Habsburg Central Europe. The case of A Magyar Háziipar Díszítményei [Ornaments of the Domestic Industry of Hungary], 1878; Marta Filipová, The peasant in art history. Discourses on folk art in the late Habsburg Empire; Robert Born, The Vienna School of Art History and Bukovina; Irina Mishchenko, Art criticism in Bukovina of the late 19th – early 20th century: the European context; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, “What art Poland needs.” In search of the Polish national style at the beginning of the 20th century; Małgorzata Geron, The Formists’ Group (1917-1923). Trends in research and the assessment of Polish avant-garde art in the 20th century; Mykhailo Selivachov, Folk art and ornament as a subject of study in Ukraine (19th – 20th century): Russian and Austrian Empire, Polish state, Soviet period; Larissa Savitska, Ethnic discourse in the art of Ukraine; Silvija Grosa, The historiography of Art Nouveau architecture in the context of art history in Latvia; Vladimir Kudryavtsev, Art of the Finno-Ugric peoples in art history; - Art history and contemporary political and social ideologies: Swietłana Czerwonnaja, The art in exile: changing of interpretation paradigms in the Russian art criticism; Rasa Žukienė, The activities of the Lithuanian art critic Aleksis Rannit in the West: the significance of a 1949 report for research on Mikalojus .K. Čiurlionis’ work; Tanja Zimmermann, Socialist neo-primitivism in art history in Tito’s Yugoslavia; Olga Novytska, Ukrainian Soviet art history as part of totalitarian culture; Piotr Juszkiewicz, Socialist realism and modernity in Polish art history and criticism of the 1950’s and 1960’s; Reuben and Maja Fowkes, The post-national in East European art: from socialist internationalism to transnational communities; Izabel Galliera, Constructing the idea of Central Europe: ruptures and continuities in post-1989 scholarship in Hungarian neo-avant-garde art; Tetyana Pavlova, On Ukrainian photography / past and present; Katrin Kivimaa, Re-thinking of art history: feminist art writing in post-Soviet Estonia; Helena Musilová, The role of Jiři Valoch in  Central-European art during the 1970s and 1980s; Viola Hildebrand-Schat, The history of contemporary art as manifestation in  Russian art. Ilya Kabakov – Svetlana Kopystianskaya – Vadim Zakharov; Anna Markowska, The claustrophobic canon of national art?

[Papers presented at the conference “The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe.  Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15. 09. 1810)”  Toruń, 14-16. 09. 2010]

Society of Modern Art & Tako Publishing House, Toruń 2012; vol. 1 – ISBN 978-83-924110-8-6 (300 p.); vol. 2 – ISBN 978-83-924110-9-3 (286 p.)

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej (1998-2010), Pracownia Sztuki Orientu (2002- 2010); Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2010); Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu...

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej (1998-2010), Pracownia Sztuki Orientu (2002- 2010); Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2010); Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu...

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej (1998-2010),  Pracownia Sztuki Orientu (2002- 2010);  Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2010); Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Oddział Toruński  (2006-2010) – Sprawozdanie i bibliografia - Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University – Department of History of Modern Art  (1998-2010), Section of Oriental Art (2002-2010); Socierty of Modern Art. in Torun (2000-2010), Polish Society of Oriental Art, Torun Branch (2006-2010) – Report and bibliography, red. Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski

Wyd. Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, Toruń 2010; 978-83-930512-1-2 (112 s.)