Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Członkowie

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata liczy  190 członków, w tym 18 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 72 doktorów (według stanu z 25.08.2013).

Deklaracja członkowska

ZE STATUTU

§29

1. Członkowie Organizacji dzielą się na:

    1/.  zwyczajnych,

    2/.  nadzwyczajnych ,

    3/.  honorowych.

2. Członkiem Organizacji może zostać także obywatel innego państwa,  wspierający i realizujący   statutowe cele Organizacji, mieszkający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem nadzwyczajnym Organizacji.Działa ona w Organizacji poprzez swego przedstawiciela.

§30

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która prowadzi działalność naukową lub konserwatorską w dziedzinie historii sztuki i pokrewnych dziedzin lub pragnie w inny sposób uczestniczyć w realizacji jego celów.

§31

1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która popiera cele Organizacji lub osoba prawna: instytucja naukowa i kulturalna o pokrewnych celach działalności, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub w formie pracy.

2. Członkiem nadzwyczajnym  może być student kierunków, wymienionych w  § 9, pkt. 3.

§32

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Organizacji.

§33

1. Nabywanie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego następuje poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji woli wstąpienia do Organizacji (deklaracja powinna określać rodzaj członkostwa).  Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Organizacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Organizacji.

§34

Członek zwyczajny ma prawo:

        1/. uczestniczyć w pracach Organizacji oraz brać udział w Walnym Zebraniu,

         2/. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji,

         3/. wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§35

Członek nadzwyczajny  ma prawo:

     1/.     uczestniczyć w pracach Organizacji,

     2/.     uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,

     3/.     zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji.

§36

Członek honorowy ma prawo:

     1/. uczestniczyć w zebraniach i pracach Walnego Zebrania Organizacji w charakterze doradcy,

      2/. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji.

§37

1.  Członek zwyczajny i nadzwyczajny  jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w  pracach Organizacji oraz przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Organizacji, w szczególności zaś terminowo płacić składki członkowskie i inne świadczenia  uchwalone przez jego  władze.

2.   Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

3.   Członek będący studentem lub doktorantem  opłaca składkę  ulgową w wysokości połowy składki pełnej. 

§38

Utrata członkostwa następuje poprzez:

1/.   złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji o dobrowolnym wystąpieniu ze Organizacji,

2/.   wykluczenie  z powodu  nie płacenia składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

3/.  wykluczenie z powodu działania na szkodę Organizacji,

4/.   pozbawienie praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5/.   śmierć osoby fizycznej.

6/.   utraty osobowości prawnej przez członka nadzwyczajnego,

7/.   członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

§39

 
1. Wykluczenie z Organizacji następuje na mocy uchwały Zarządu.

2. Zarząd wręcza członkowi lub wysyła pocztą pisemne zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie jego wykluczenia.

3. Członek, którego dotyczy uchwała w sprawie wykluczenia w terminie 14-tu dni od wręczenia lub wysłania zawiadomienia, może złożyć do Zarządu pisemne odwołanie.

4. Odwołanie od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia rozpatruje Walne Zebranie.

5. Wykluczenie członka z Organizacji, staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania, a jeżeli członek wniósł odwołanie, z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wykluczeniu.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.