Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Konserwacja

Ochrona dziedzictwa kultury i zachowanie całej jego różnorodności jest ważnym zadaniem światowej społeczności w XXI wieku. W tym kontekście umacniającemu się poczuciu współodpowiedzialności towarzyszy obecnie świadomość istnienia wielu konkretnych problemów, dotyczących konserwacji, restauracji oraz dokumentacji światowego dziedzictwa, związanych z odmiennością kulturową różnych obszarów oraz różnorodnymi definicjami spuścizny kultury. XX wiek przyniósł znaczące zmiany w rozumieniu roli konserwacji i ochrony światowego dziedzictwa. Takie dokumenty jak Dokument z Nara o Autentyzmie, Deklaracja z Yamato czy Karta z Burra promują bardziej holistyczne spojrzenie na dziedzictwo materialne, dostrzegając jego związki z aspektami niematerialnymi i uwzględniając jego pełen kontekst kulturowy, w tym także zagadnienia społeczne oraz otoczenie zabytku. Teoria konserwacji, leżąca u podstaw zawartych w tych dokumentach zasad konserwatorskich umożliwia prowadzenie powszechnego dialogu, uwzględniającego różnorodność kulturową na świecie – a zarazem dającego pełniejszy obraz światowego dziedzictwa oraz możliwości właściwej jego ochrony.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata podejmuje zagadnienia ochrony i konserwacji materialnego dziedzictwa kulturowego obszarów geograficznych, będących przedmiotem jego zainteresowania. Od początku istnienia wcześniejszej formacji - Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, z którego Instytut się wyłonił – zagadnienia te były podejmowane nie tylko na cyklicznych toruńskich spotkaniach, ale także przy okazji różnych konferencji tematycznych lub poświęconych wyłącznie zagadnieniom konserwatorskim, jak np. konferencja Polska Konserwacja w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Istotna część aktywności organizacji, odnosząca się do ochrony światowego dziedzictwa,  dotyczyła działań na forum cyklicznych Spotkań Ministrów Kultury krajów skupionych w Asia-Europe Foundation (ASEM CMM), gdzie uczestniczyliśmy w pracach związanych z  organizacją współpracy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków europejskich i azjatyckich. W latach 2011 i 2013 Instytut  współpracował z programemu British Library Arcadia, obejmującym digitalizację i konserwację kolekcji rękopisów w Etiopii. W 2012 roku ze środków Ministerstwem Spraw Zagranicznych, uzyskanych za pośrednictwem  Ambasady RP w Hanoi przeprowadzone zostały w Hue Monuments Conservation Center w dawnej stolicy Wietnanu Wietnamu - Hue warsztaty konserwatorskie w ramach ”Technical Training in Hue for Vietnamese Specialists in the Area of Renovation and Conservation of Historic Sites and Objects” dla specjalistów z tego kraju. W siedzibie Instytutu odbywają się cykliczne seminaria, na których obok zagadnień historycznych i kulturoznawczych omawiana jest także problematyka konserwatorska.

Naszym celem jest prezentacja teoretycznych i praktycznych  zagadnień konserwacji i ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście odmienności kulturowych w rozumieniu wartości estetycznych, społecznych i duchowych. Polska jest krajem, którego doświadczenia, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego mają wyjątkowy charakter. Trudne dzieje kraju, walka o zachowanie tożsamości narodowej, a potem konieczność odbudowy ze zniszczeń wojennych, wpłynęły nie tylko na bogate doświadczenia w ratowaniu dziedzictwa, ale także na powstanie „polskiej szkoły konserwacji”, która była związana ze specyficznymi uwarunkowaniami kulturowymi. Nasi członkowie prowadzą prace konserwatorskie w różnych krajach, ale także zajmują się konserwacją i ochroną sztuki pozaeuropejskiej w kolekcjach polskich. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.