Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Oddziały

Oddział Krakowskikrakow@world-art.pl
Prezes
dr Beata Biedrońska-Słota
b.slota@world-art.pl
Wiceprezes
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Wiceprezes
dr Ewa Kaminski

Skarbnik
Małgorzata Martini

Sekretarz
Aleksandra Görlich

Członek
prof. dr hab.  Marzena Czerniak-Drożdżowicz 

Członek 
dr Agnieszka Staszczyk
 
Oddział Łódzkilodz@world-art.pl
Prezes
dr hab. Eleonora Jedlińska
e.jedlinska@world-art.pl
Wiceprezes
dr Ewa Kubiak

Skarbnik
dr Irmina Gradowska

Sekretarz
Izabela Powalska
 
Oddział Toruńskitorun@world-art.pl
Prezes
dr Katarzyna Kulpińska
k.kulpińska@world-art.pl

Wiceprezes
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

Wiceprezes
dr Filip Pręgowski

Skarbnik
dr Anna Dzierżyc-Horniak

Sekretarz
dr Magdalena Nierzwicka 

Członkinie
dr Małgorzata Geron,  dr Dorota Kamińska-Jones 
Oddział Warszawskiwarsaw@world-art.pl
prof. dr hab. Małgorzata Biernackam.biernacka@world-art.pl
Wiceprezes
dr Joanna Stacewicz-Podlipska
 
Wiceprezes
dr Ewa Toniak
 
Skarbnik
dr Magdalena Tarnowska
m.tarnowska@world-art.pl
Sekretarz
Karolina Krzywicka
 
Członek
Irina Gavrash
 
Członek
Joanna Koryciarz-Kitamikado
 
Oddziały Katowicki, Poznański i Wrocławski – w organizacji
 

 

ZE STATUTU

§27

1.Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych powołuje oddziały terenowe.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału:

      l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

      2/.  powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału,

      3/. zatwierdza plany działania Oddziału przedstawione przez Zarząd,

      4/.  ocenia działalność Oddziału i jego Władze,

      5/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału,

      6/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

      7/.  powołuje Komisję Rewizyjną Oddziału, złożoną z trzech członków zwyczajnych Organizacji, jeśli Oddział uzyskał osobowość prawną.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają   zwykłą większością głosów w  obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Oddziału, złożony z prezesa,   2  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, uchwałą podjętą   zwykłą większością  głosów w    obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

5.   W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego.

6. Zarząd Oddziału :

      1/. kieruje działalnością Oddziału, realizując statutowe cele Organizacji,

      2/ uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzany następnie przez Walne Zebranie,

      3/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,

      4/.opracowuje plany działania Oddziału Organizacji,

      5/.zarządza i rozporządza majątkiem  Oddziału Organizacji,

      6/.opracowuje  sprawozdania  z działalności Oddziału  Organizacji i przedstawia   Walnemu Zebraniu Członków Oddziału do zatwierdzenia,

      7/.zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału,

7. Uchwały    Zarządu  Oddziału  zapadają   zwykłą  większością głosów  w obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

8. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.

9. Oddział terenowy używa pieczęci z napisem „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….”  z przymiotnikowym określeniem miejsca swojej  siedziby.

10. Oddziały Organizacji mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach.

11. Działalność oddziałów terenowych  kontroluje Komisja Rewizyjna Organizacji, która przedstawia na zebraniu ich członków sprawozdania i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jego działalność kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału, powoływaną przez Walne Zebranie Członków Oddziału na  zasadach wskazanych odpowiednio w par. 24-26. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 11 (74)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 12 (75)
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2019 NR 1 (76)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 2 (77)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 3 (78)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 4 (79)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 5 (80)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.