Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Oddziały

Oddział Gdański

 gdansk@world-art.pl

Prezes
dr hab. Bogna Łakomska, prof.

 

Wiceprezes
dr Zofia Krasnopolska-Wesner

 

Wiceprezes
dr Dorota Grubba-Thiede

 

Skarbnik
dr Aleksandra Kajdańska

  

Oddział Krakowski

krakow@world-art.pl

Prezes
dr Ewa Kamińska

 

Wiceprezes
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Wiceprezes
dr Agnieszka Staszczyk

Sekretarz
Aleksandra Görlich

Skarbnik
Małgorzata Martini


 

Oddział Łódzki

lodz@world-art.pl

Prezes
dr hab. Eleonora Jedlińska, prof.

 

Wiceprezes
dr Ewa Kubiak

Sekretarz

Magdalena Milerowska

Skarbnik

Dr Agnieszka Świętosławska

 

Oddział Toruński

torun@world-art.pl

Prezes
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof.

 

Wiceprezes
dr Filip Pręgowski

Wiceprezes
dr Magdalena Nierzwicka 

Sekretarz
dr Emilia Ziółkowska 

 

Skarbnik
dr Anna Dzierżyc-Horniak

Członek
dr Małgorzata Geron 

 

Członek
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof.

 

 

Oddział Warszawski

warsaw@world-art.pl

Prezes
dr Iga Rutkowska

 

Wiceprezes  (przedstawiciel w Lublinie)

dr hab. Małgorzata Stępnik

 

Wiceprezes

Teresa Śmiechowska

 

Sekretarz
dr Dominika Macios

 

Skarbnik
Ewa Orlińska-Mianowska

 

Członek 
dr Marianna Lis

 

 


ZE STATUTU

§27

1.Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych powołuje oddziały terenowe.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału:

      l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

      2/.  powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału,

      3/. zatwierdza plany działania Oddziału przedstawione przez Zarząd,

      4/.  ocenia działalność Oddziału i jego Władze,

      5/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału,

      6/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

      7/.  powołuje Komisję Rewizyjną Oddziału, złożoną z trzech członków zwyczajnych Organizacji, jeśli Oddział uzyskał osobowość prawną.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają   zwykłą większością głosów w  obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Oddziału, złożony z prezesa,   2  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, uchwałą podjętą   zwykłą większością  głosów w    obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

5.   W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego.

6. Zarząd Oddziału :

      1/. kieruje działalnością Oddziału, realizując statutowe cele Organizacji,

      2/ uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzany następnie przez Walne Zebranie,

      3/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,

      4/.opracowuje plany działania Oddziału Organizacji,

      5/.zarządza i rozporządza majątkiem  Oddziału Organizacji,

      6/.opracowuje  sprawozdania  z działalności Oddziału  Organizacji i przedstawia   Walnemu Zebraniu Członków Oddziału do zatwierdzenia,

      7/.zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału,

7. Uchwały    Zarządu  Oddziału  zapadają   zwykłą  większością głosów  w obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

8. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.

9. Oddział terenowy używa pieczęci z napisem „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….”  z przymiotnikowym określeniem miejsca swojej  siedziby.

10. Oddziały Organizacji mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach.

11. Działalność oddziałów terenowych  kontroluje Komisja Rewizyjna Organizacji, która przedstawia na zebraniu ich członków sprawozdania i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jego działalność kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału, powoływaną przez Walne Zebranie Członków Oddziału na  zasadach wskazanych odpowiednio w par. 24-26. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 5 - SPRAWOZDANIE ZA 2023
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 6
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 36
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.