Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Oddziały

Oddział Gdański

 gdansk@world-art.pl

Prezes
dr hab. Bogna Łakomska, prof.

 

Wiceprezes
dr Zofia Krasnopolska-Wesner

 

Wiceprezes
dr Dorota Grubba-Thiede

 

Skarbnik
dr Aleksandra Kajdańska

  

Oddział Krakowski

krakow@world-art.pl

Prezes
dr Ewa Kamińska

 

Wiceprezes
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Wiceprezes
dr Agnieszka Staszczyk

Sekretarz
Aleksandra Görlich

Skarbnik
Małgorzata Martini


 

Oddział Łódzki

lodz@world-art.pl

Prezes
dr hab. Eleonora Jedlińska, prof.

 

Wiceprezes
dr Ewa Kubiak

Sekretarz

Magdalena Milerowska

Skarbnik

Dr Agnieszka Świętosławska

 

Oddział Toruński

torun@world-art.pl

Prezes
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof.

 

Wiceprezes
dr Filip Pręgowski

Wiceprezes
dr Magdalena Nierzwicka 

Sekretarz
dr Emilia Ziółkowska 

 

Skarbnik
dr Anna Dzierżyc-Horniak

Członek
dr Małgorzata Geron 

 

Członek
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof.

 

 

Oddział Warszawski

warsaw@world-art.pl

Prezes
dr Iga Rutkowska

 

Wiceprezes  (przedstawiciel w Lublinie)

dr hab. Małgorzata Stępnik

 

Wiceprezes

Teresa Śmiechowska

 

Sekretarz
dr Dominika Macios

 

Skarbnik
Ewa Orlińska-Mianowska

 

Członek 
dr Marianna Lis

 

 


ZE STATUTU

§27

1.Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych powołuje oddziały terenowe.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału:

      l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

      2/.  powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału,

      3/. zatwierdza plany działania Oddziału przedstawione przez Zarząd,

      4/.  ocenia działalność Oddziału i jego Władze,

      5/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału,

      6/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

      7/.  powołuje Komisję Rewizyjną Oddziału, złożoną z trzech członków zwyczajnych Organizacji, jeśli Oddział uzyskał osobowość prawną.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają   zwykłą większością głosów w  obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Oddziału, złożony z prezesa,   2  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, uchwałą podjętą   zwykłą większością  głosów w    obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

5.   W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego.

6. Zarząd Oddziału :

      1/. kieruje działalnością Oddziału, realizując statutowe cele Organizacji,

      2/ uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzany następnie przez Walne Zebranie,

      3/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,

      4/.opracowuje plany działania Oddziału Organizacji,

      5/.zarządza i rozporządza majątkiem  Oddziału Organizacji,

      6/.opracowuje  sprawozdania  z działalności Oddziału  Organizacji i przedstawia   Walnemu Zebraniu Członków Oddziału do zatwierdzenia,

      7/.zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału,

7. Uchwały    Zarządu  Oddziału  zapadają   zwykłą  większością głosów  w obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

8. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.

9. Oddział terenowy używa pieczęci z napisem „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….”  z przymiotnikowym określeniem miejsca swojej  siedziby.

10. Oddziały Organizacji mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach.

11. Działalność oddziałów terenowych  kontroluje Komisja Rewizyjna Organizacji, która przedstawia na zebraniu ich członków sprawozdania i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jego działalność kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału, powoływaną przez Walne Zebranie Członków Oddziału na  zasadach wskazanych odpowiednio w par. 24-26. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.