Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Oddziały

Oddział Krakowskikrakow@world-art.pl
Prezes
dr Beata Biedrońska-Słota
b.slota@world-art.pl
Wiceprezes
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Wiceprezes
dr Agnieszka Staszczyk

Skarbnik
Małgorzata Martini

Sekretarz
Aleksandra Goerlich

Członek
Urszula Imamura 

Członek 
dr Dominik Ziarnkowski
 
Oddział Łódzkilodz@world-art.pl
Prezes
dr hab. Eleonora Jedlińska
e.jedlinska@world-art.pl
Wiceprezes
dr Ewa Kubiak

Skarbnik
dr Irmina Gradowska

Sekretarz
Izabela Powalska
 
Oddział Toruńskitorun@world-art.pl
Prezes
dr Katarzyna Kulpińska
k.kulpińska@world-art.pl

Wiceprezes
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

Wiceprezes
vacat

Skarbnik
Maciej Tybus

Sekretarz
dr Emilia Ziółkowska 

Członek
dr Małgorzata Geron

 

Członek

 

dr  Dorota Kamińska


 
Oddział Warszawskiwarsaw@world-art.pl
prof. dr hab. Małgorzata Biernackam.biernacka@world-art.pl
Wiceprezes
dr Joanna Stacewicz-Podlipska
 
Wiceprezes
dr Ewa Toniak
 
Skarbnik
dr Magdalena Tarnowska
m.tarnowska@world-art.pl
Sekretarz
Karolina Krzywicka
 
Członek
Irina Gavrash
 
Członek
Joanna Koryciarz-Kitamikado
 
Oddziały Katowicki, Poznański i Wrocławski – w organizacji
 

 

ZE STATUTU

§27

1.Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych powołuje oddziały terenowe.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału:

      l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

      2/.  powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału,

      3/. zatwierdza plany działania Oddziału przedstawione przez Zarząd,

      4/.  ocenia działalność Oddziału i jego Władze,

      5/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału,

      6/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

      7/.  powołuje Komisję Rewizyjną Oddziału, złożoną z trzech członków zwyczajnych Organizacji, jeśli Oddział uzyskał osobowość prawną.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają   zwykłą większością głosów w  obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Oddziału, złożony z prezesa,   2  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, uchwałą podjętą   zwykłą większością  głosów w    obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

5.   W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego.

6. Zarząd Oddziału :

      1/. kieruje działalnością Oddziału, realizując statutowe cele Organizacji,

      2/ uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzany następnie przez Walne Zebranie,

      3/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,

      4/.opracowuje plany działania Oddziału Organizacji,

      5/.zarządza i rozporządza majątkiem  Oddziału Organizacji,

      6/.opracowuje  sprawozdania  z działalności Oddziału  Organizacji i przedstawia   Walnemu Zebraniu Członków Oddziału do zatwierdzenia,

      7/.zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału,

7. Uchwały    Zarządu  Oddziału  zapadają   zwykłą  większością głosów  w obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

8. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.

9. Oddział terenowy używa pieczęci z napisem „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….”  z przymiotnikowym określeniem miejsca swojej  siedziby.

10. Oddziały Organizacji mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach.

11. Działalność oddziałów terenowych  kontroluje Komisja Rewizyjna Organizacji, która przedstawia na zebraniu ich członków sprawozdania i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jego działalność kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału, powoływaną przez Walne Zebranie Członków Oddziału na  zasadach wskazanych odpowiednio w par. 24-26. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.